Nyhedsarkiv

Fåtalligt fremmøde til fælles arrangement 24. november

Kun 17 fik glæde af N.O. Ladefogeds fine fortælling om kongefamilien og Trend. Traditionen tro var der også kaffe og æbleskiver på programmet til dette arrangement.


Trend 1


Trend 2


Trend 3Fælles arrangement

I samarbejde med Seniorklubben er det lykkedes at fortsætte traditionen med et førjuls-arrangement.

Vognsild Klubhus bliver 24. november kl. 19.00 rammen om en beretning om kongefamiliens tilknytning til Trend-området i kraft af folkegaven Jagthytten. Det er N.O. Ladefoged fra Nørager, der fortæller.


Jubilæum

Som tidligere omtalt fyldte Lokalhistorisk Forening 25 år d. 29. august 2016.

Det blev fejret med åbent hus i arkivet, som blev godt fyldt op af godt og vel 30 gæster fra nær og fjern. Naboarkiverne i Aars og Farsø var repræsenteret, og sammen med arkivets brugere, tidligere bestyrelsesmedlemmer med ægtefæller og andre bidragydere leverede de et gavebord, der sikrer bestyrelsens julefrokost flere år frem. Stor tak til giverne!!

Bestyrelsen med bagland diskede op med snacks, sandwiches og noget at skylle efter med. Der var god afsætning.

Bestyrelsen overraskede Kurt Stegger, som har været med i alle 25 år, med udnævnelse til æresmedlem, og han fik overrakt et diplom som bevis på hæderen samt en vingave.

Snakken gik lystigt, og det blev til et par hyggelige timers samvær hos fødselaren.

Bestyrelsen havde ladet udarbejde en folder i anledning af jubilæet. Dens tekst er gengivet nedenfor, men først kommer Leif Kristensens billedserie fra arrangementet.


gaester 1


gaester 2


gaester 3


gaester 4


gaester 5


gaester 6


gaester 7


gaester 8


gaester 9Jubilæumsfolder

25 års fødselsdag

Lokalarkivet i Vestrup med kælenavnet "Det lille Rigsarkiv" har 25 års fødselsdag 29. august 2016, og det skal ikke forbigås i tavshed.

Den store interesse for lokalhistorie i 80'erne gjorde det til en naturlig opgave for Kurt Stegger som ny skoleinspektør på Vestrup Skole fra 1989 at få oprettet et lokalarkiv - sådan som han allerede havde været med til det i Farstrup i den gamle Nibe Kommune.

Det ville have været nemmest at samle arkivarbejdet om et "kommunalt", museumsbaseret arkiv i Aars, men det passede ikke godt til princippet om, at arkivalier bør forblive så tæt som muligt på det miljø, hvor de er skabt, hvis de sikres tilstrækkeligt. Og det ville ikke opfylde ønsket om en lokal ressource for undervisningen, når der blev arbejdet med lokalhistoriske emner.

Derfor blev der lagt op til en løsning, der imødekom disse tanker og desuden passede med ønskerne om lokal bevarelse af kilder, både som lokalhistorie og som kilder til brug i slægtsforskning. Som geografisk ramme valgtes den tidligere Gislum-Vognsild Kommune, som omfattede de to sogne, der indtil 1970 havde været en enhed både kirkeligt og skolemæssigt. Vestrup Skole kunne stille et ubenyttet lokale til rådighed for arkivet.

Efter forberedelser i en arbejdsgruppe stiftedes Lokalhistorisk Forening for Gislum og Vognsild Sogne, der som en del af sit lokalhistoriske arbejde skulle drive det nye arkiv. Miljøet var klassisk: Vognsild (kirkeby) og Østrup (stationsby) + småbyer, Gislum (kirkeby) - og Aars/Farsø var meget langt væk. Der var stor opbakning og entusiasme fra bl.a. Erik Steen Christensen, Jørgen Nonbro, Martha Andersen, Svenning Jensen, Karsten Grønning, Jens Krogh, Frida Møller, Herdis Christensen, Hans Jensen, Margit Bigum og som nævnt Kurt Stegger.

Arbejdet begyndte før computernes tid, men arkivet har fulgt med tiden. Maskinparken er moderne, og foreningens hjemmeside, www.detlillerigsarkiv.dk, er ligefrem ved at være forældet. På den kan man finde en gratis bog af den kendte lokalhistoriker Hans Gjedsted, en gammel Østrup-dreng, der også er forfatter til forgængeren "Et par sokkelsten" og til et bidrag til årsskriftet om Østrup 1940-45. Som nævnt venter hjemmesiden på opgradering af udseendet. Naturligt nok er kontakter ad denne vej stilnet af, fordi mange oplysninger i tidens løb er blevet lettere tilgængelige andre steder på nettet.

Arkivets bidrag til årsskriftet (2004-15) - først i Aars Kommune, siden i Vesthimmerlands Kommune - kan også læses der. Interesserede opfordres til at besøge siden, hvor man - ud over at bladre i siderne med historisk indhold - både kan melde sig ind i foreningen og bestille dens udgivelser leveret til egen postkasse.

For mange arkivfolk ses digitaliseringen som både godt og skidt. Derfor benyttes denne lejlighed til en opfordring. Mange bevaringsværdige "dokumenter" går tabt, fordi de ikke værdsættes, når de kun findes som filer. Fotoalbum er snart en saga blot, protokollen i foreningernes bestyrelse findes kun elektronisk. Usb-stik og gamle cd'er lugter ikke gammelt, men deres historiske indhold skal også arkiveres!

I disse år har foreningen et svagt faldende medlemstal trods lavt kontingent. Der er derfor stor glæde over det gode samarbejde med Østrup/Vognsild Senior om fælles arrangementer. Der er også fin opbakning fra de lokale aviser i Aars og Farsø til omtale af aktiviteter og flot hjælp fra de lokale pengeinstitutter til annoncering og fra deres fonde til stærkt ønskede anskaffelser.

Flere af initiativtagerne har af mere eller mindre naturlige årsager takket af, men der har hidtil været afløsere parat til at tage over. Thomas Dige tog et langt træk som arkivleder, og flere burde sikkert nævnes. Skulle nogen være forbigået i farten, bedes det meddelt til bestyrelsen, som vil rette op på eventuelle forglemmelser og fadæser i Nytårsbrev 2017.

Bestyrelsen består i 2016 af Birthe Sylvester Olesen, Niels Jørgen Jensen, Bent Busk Christensen, Niels Andersen og Kirsten Havbro. Suppleanter er Jens Krogh og Leo Nørgaard. Leif Kristensen er arkivleder, og EDB-ansvarlig er Kurt Stegger.

På foreningens vegne


Birthe Sylvester Olesen25 års jubilæum

Foreningen og arkivet fylder 25 år i 2016, og det markeres med en lille reception 29. august.

Fra kl. 16 til kl. 18 byder foreningen på et lille glas og lidt mundgodt. Alle medlemmer, venner, interesserede, "forretningsforbindelser", kolleger og ligesindede er særdeles velkomne, og bestyrelsen glæder sig til stort rykind.
Referat fra generalforsamling 17. marts 2016

1. Velkomst

Formand Birthe Olesen bød velkommen til alle.

2. Valg af dirigent og referent

Arkivlederen Leif Kristensen valgt.
Leif konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Derefter oplæstes generalforsamlingens dagsorden. Der kom ingen indvendinger til dette, hvorefter den blev vedtaget.

3. Formandens beretning

Birthe meddelte at foreningen nu har ca. 74 medlemmer.
Der er indkøbt en affugter til brug i arkivet, da der er fugtproblemer i kælderen.
Arkivet har i efteråret haft åbent på prøve torsdag aften for at få medlemmerne og andre gæster til at komme og se arkivets indhold – eventuelt aflevere/ låne arkivet billeder og andet materiale til arkivering/ kopiering. Der var kun besøg af to personer, så åbningen er nu indstillet igen.

Der blev via Borgerforeningen i Østrup arrangeret en rundvisning i byen. Vores medlem, Rita Toft Jensen, fortalte om de forskellige bygninger og deres tidligere ejere. Arkivlederen supplerede med lidt nyere oplysninger fra 50'erne og 60'erne. Der mødte ca. 50 voksne op samt deres børn, så det var succesfuldt.

Den 28. august 2015 var bestyrelsen med ægtefæller på besøg i Godthaab Hammerværk. Det blev arrangeret af arkivlederen Leif, da det er hans slægt, der i sin tid startede Hammerværket.
Formand Birthe opfordrede alle i forsamlingen til at se Værket, da især mændene var meget betaget af virksomheden, der i dag er museum – ledet og rundvist af en lokal forening, der virkelig har en god måde at fortælle om det fra de ”gamle” dage.
Efter rundvisningen sluttede turen af med at spise stegt flæsk med persillesovs i Restauranten i Vestre Bådehavn i Ålborg, herlig spise – og nok af det.

Foreningen arrangerede også sammen med Seniorklubben Vognsild–Østrup en aften i Vognsild Klubhus med Hans Simonsen, Aars som foredragsholder. Ikke så stort fremmøde den aften, men dog et interessant foredrag af Hans, der har været en del i berøring med håndbold i både Østrup og Vognsild. Hans har også været halbestyrer i Østermarkshallen i Aars.

Der blev holdt juleafslutning for bestyrelsen og ægtefællerne hos kassereren Niels og Elin i Vestrup. En hyggelig aften og god mad.

I foreningens del i Årsskriftet for Vesthimmerlands Kommunes Lokalarkiver har Kurt Stegger sammen med Niels Tollestrup (der skriver for andet år i træk) skrevet om gården ”Jørgensminde” og gravstenen i Vognsild, som tidligere ikke kunne læses, men som det ved præstens hjælp er lykkedes at tyde. Stenen gjaldt en forfader til præsten, Jari Tollestrup Jensen, og Niels Tollestrup.

Formanden udtrykte en stor tak til arkivlederen og Kurt Stegger for deres arbejde på arkivet. Birthe udtrykte også en stor tak til sin bestyrelse for et godt samarbejde fra alle.
Beretningen blev herefter godkendt.

Arkivlederens beretning

Arkivet blev via nettet forespurgt vedrørende om nogle slægtninge. Den første var: Flemming Birch, der søgte slægtninge fra Mejlstrup. Han fik svar på mailen. Den anden var: Esther Morre Pedersen, som søgte slægtninge fra Nøragergård. Hun blev høfligt henvist til Lokalarkivet i Nørager.

Arkivet er under forandring for tiden, da der bliver hængt billeder af gårde op på væggene.

Vi har en del ældre fotos, hvor vi ikke kender personerne. Forsamlingen blev opfordret til at besøge arkivet og eventuelt fortælle os, hvem der er på billederne. Rita tilbød at komme og hjælpe os efter aftale.

Formand, Birthe, vil fremover få lidt undervisning af Kurt Stegger i arkivets program, så der er mindst tre, der kender det.

Arkivlederen har klippet og klistret fra gamle aviser og lavet ca. 15 store mapper, der er lamineret og står på arkivet. Det er kun lykkedes, fordi Leos hustru, Mie, har gemt aviser ca. 20 år tilbage. En stor tak til Mie, der gerne vil fortsætte med Farsø Avis og Vesthimmerlands Avis til Arkivet.

Til dette års årsskrift har arkivlederen efter bestyrelsens opfordring henvendt sig til Orla Krag Jensen for at lave et oplæg fra ham om Østrup Dørfabrik. Det har Orla lovet at lave.

Arkivlederen har også kontaktet meddeler Kirsten Olsen, Østrup for at få lidt omtale af arkivets arbejde i Aars Avis. Vi enedes om, at der kommer et oplæg fra arkivlederen via Kirstens hjemmeside. Efter evt. redigering vil Kirsten så videresende det til avisen i Aars.

Skal vi have nyheder over på skolen i Minihallen, skal det afleveres på et USB – stik, da der ikke mere bruges plancher derovre. Det må vi så kigge på, om vi kan finde ud af at lave?

Arkivlederen fremlagde også en kort beskrivelse fra Kurt Stegger af dennes arbejde med arkivets registreringsprogram og hjemmeside. Den sidste er forældet og skal fornys.
Denne beretning blev også godkendt.

4. Regnskab

Kassereren, Niels Andersen fremlagde et fornemt regnskab med et lille overskud, trods faldende medlemstal.
Leif og Kurt havde brugt en del penge, oplyste kassereren. Leif har brugt en del til mapper, lim og lamineringspapir (de omtalte mapper). Kurt har måttet forny nogle maskiner efterhånden. Flere kommer muligvis senere.
Der er stadig en solid beholdning på foreningens konti.
Kontingentet til foreningen uændret.
Regnskabet blev godkendt.


5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Formand Birthe Olesen (genvalg)
Næstformand Leo Nørgaard (ikke genvalg)
Kasserer Niels Andersen (Ikke genvalg som kasserer)
2 suppleanter
1 revisor
1 revisorsuppleant

Forslag fra bestyrelsen: Kirsten Haubro

Valgt til bestyrelsen blev Birthe Olesen, Niels Andersen og Kirsten Haubro.

Suppleanter blev Jens Krogh og Leo Nørgaard

6. Valg af revisor

Inge Marie Kristensen blev genvalgt
Revisorsuppleant: Ingen

7. Indkomne forslag

Ingen.

8. Eventuelt

Det blev foreslået, at vi ved rundvisninger eventuelt brugte en megafon, så alle kunne høre, hvad der blev fortalt af os. Det må overvejes, hvis der kommer noget lignende senere.

Formanden gav også Leo en stor tak for hans arbejde som næstformand. Leo fik som påskønnelse et par flasker vin. Derefter kom kaffen og kagerne på bordet, og dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og sluttede generalforsamlingen.

Sign. Leif Kristensen, dirigent og referent
Sign. Birthe Olesen, formandReferat fra generalforsamling 26. marts

1. Velkomst ved formanden

2. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslog Leo Nørgaard som dirigent og Kurt Stegger som referent. Der var ikke andre forslag.

3. Formandens beretning (Skriftlig udgave gengives her)

Midt på året overtog Leif Kristensen arbejdet som arkivleder og lettede derved trykket på Kurts skuldre. Kurt Stegger er stadig ansvarlig for EDB og hjemmeside, samt hjælper Leif på arkivet.

Vi har ca. 80 medlemmer.

Leif K. har deltaget i kursus vedr. arkivarbejde.

Leif har lavet en del mapper med Avis udklip, som vi har modtaget fra Mie Nørgård. Jeg ved at disse bliver læst meget når vi har vagt i arkivet.

Vi har været på en dejlig tur til Sundsøre Arkiv og sluttede med et besøg på Jenle med rundvisning og afsluttede med underholdning af Peter Abrahamsen. Turen var tilrette lagt af Elin og Niels, en hyggelig tur med kaffe og smørrebrød. Vi blev alle meget misundelige på deres lokaler i Sundsøre.

Kursus i slægtsforskning med 10 deltagere, men desværre kun 3 nye deltagere, så der bliver nok intet kursus i 2016. Vi har talt om at holde åben en torsdag aften hver måned i arkivet, hvor der så vil være mulighed for at få hjælp til slægtsforskning. Alle er selvfølgelig velkommen til at aflægge arkivet et besøg disse aftener.

Juleafslutning sammen med pensionistforeningen i Vognsild klubhus. En hyggelig aften med gløgg og æbleskiver. Vendelbo (kendt fra TV Nord) fortalte lidt om sit liv på landevejen, og vi kunne stille spørgsmål. Ca. 50 deltog.

Leif og jeg har deltaget i fællesmøder med de andre arkiver i Vesthimmerlands Kommune bl.a. vedr. Årsskrift og Arkivernes dag, som er 2. lørdag i november. Det er altid godt at høre, hvad der sker i de andre arkiver.

Årsskriftet 2014 handlede om Jørgensminde. Vi har talt om at arbejde videre med denne historie i 2015.

Der er sket en stor oprydning i arkivet, for at gøre det mere indbydende. Vi har bl.a. fået en kaffemaskine, så vi kan byde på kaffe til vores gæster. I må gerne kigge forbi og få en kop kaffe.

Sidst men ikke mindst en stor tak til Leif og Kurt for deres store arbejde i arkivet samt undervisning i slægtsforskning.

Der skal også lyde en stor tak til bestyrelsen og deres nærmeste for godt samarbejde.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

4. Orientering fra arkivet

Kurt berettede om skiftet af arkivleder og om sin periode som midlertidig arkivleder. Desuden kort om samarbejdet med Leif om arkivlederens opgaver. Sammen gennemfører de en gennemgang af arkivets indhold og dettes registrering. Samarbejdet fortsætter indtil registreringen er à jour.

Kurt gjorde desuden kort rede for sin opgave med arkivets hjemmeside og efterlyste stof til den.

Han nævnte også sit arbejde med den nye udgave af registreringsprogrammet Gv-arkiv, som nu er klart til at blive installeret hos brugerne. Det vil ske i den nærmeste fremtid. Han bemærkede, at brugen af programmet i Jammerbugt Kommune i adskillige år har været ledsaget af en mulighed for at gøre arkivernes indhold tilgængeligt for alle via nettet. Måske kan dette også anvendes andre steder.

Derefter gennemgik Leif udførligt sine hidtidige opgaver som arkivleder, bl.a. deltagelse i kurser, besvarelse af forespørgsler, deltagelse i møder hos det lokale museum og i kommunalt regi. Specielt fremhævedes produktionen af mapper med avisudklip, der omtaler arkivets område eller personer, der stammer fra området. Mapperne bliver flittigt brugt, og de føres videre med god hjælp fra Mie Nørgaard. Leifs lokale oprindelse blev nævnt som et positivt udgangspunkt for arbejdet som arkivleder.

5. Regnskab

Niels Andersen forelagde regnskabet, der udviste et underskud på kr. 8529,04 og en formue på kr. 23094,33. Underskuddet er hovedsageligt begrundet i udskiftning af computere og relativt store udgifter til kurser hos SLA og LANA. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

6. Valg

Niels Jørgen Jensen og Bent Busk Christensen blev begge genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
Som suppleanter til bestyrelsen valgtes Jens Krogh og Kirsten Havbro.

Som revisor genvalgtes Inger Marie Kristensen og som revisorsuppleant genvalgtes Anders K. Kristensen.

7. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag

8. Eventuelt

Der var intet at drøfte under Eventuelt.
Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Lokalhistorisk Forening.

Den afvikles i Klubhuset i Østrup torsdag 26. marts fra kl. 19.00.

Dagsorden iflg. vedtægterne ser således ud:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Beretning, herunder arkivlederens orientering.

3. Regnskab og budget

4. Fastlæggelse af kontingent.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

6. Valg af revisor samt suppleant.

7. Indkomne forslag.

8. Eventuelt.

Du kan se vedtægterne her.

Der er kaffebord efter generalforsamlingen.Kursus i slægtsforskning

Her gengives - med håb om forståelse fra Aars Avis og annoncesponsoren Jutlander Bank - annoncen fra 17. december om kurset i januar til marts.
Julearrangement

Juleafslutning 4. december sammen med Pensionistforeningen i Vognsild klubhus.

Her var mødt 42 personer til en god fortælling af “Vendelbo”, som gav os alle noget af tænke over.
Vi fik alle mulighed for at stille spørgsmål til Vendelbo og måtte spørge om alt.

En god og hyggelig aften med gløgg og æbleskiver.
Ny arkivleder udpeget

Efter at foreningens edb-ansvarlige, Kurt Stegger, Hadsund, i en periode har varetaget posten som arkivleder, har han anmodet om at blive afløst.
Foreningens bestyrelse har på møde 3/6 i stedet udpeget Leif Kristensen, Hobro, til ny arkivleder. Leif er vokset op i Østrup og har mange kontakter i området.
Den afgående leder assisterer den nye i overgangsperioden.


Ny formand valgt

Foreningens nye bestyrelse mødtes til konstituerende møde onsdag 26. marts i arkivet.

Som ny formand valgtes det nyvalgte medlem Birthe Sylvester Olesen. På de øvrige poster er indtil videre ingen ændringer.


Referat af generalforsamling i Klubhuset i Østrup torsdag 20. marts kl. 19.00Formanden, Jens Krogh, bød velkommen og ledede valget af dirigent.

1. Leo Nørgaard blev valgt til ordstyrer og Kurt Stegger til referent. Ordstyreren konstaterede, at mødet var lovligt varslet.

2. Formandens beretning

Den mest markante begivenhed siden sidste generalforsamling har været, at arkivlederen gennem mange år, Thomas Dige, er fratrådt efter lang tids sygdom og langvarig rekonvalescens.

Medvirkende årsag har været arkivets dårlige fysiske forhold med bl.a. trapper. Formanden takkede Thomas, der ikke selv var til stede, for grundigt og stabilt arbejde, der i det sidste par år stort set har været udført fra hjemmet.
Thomas vil snarest få overrakt et diplom og en gave, selv om han ikke har ønsket sin fratræden markeret.

I årets løb har aktiviteterne bestået i følgende:
- Søren Nørgårds foredrag om kartoffeltyskerne ved sidste års generalforsamling.
- Deltagelse i arrangementet Åbent lokalsamfund på Vestrup Skole.
- Julemøde i samarbejde med Pensionistforeningen med foredrag af Mogens Poulsen, lokal landmand i Vestrup og salgschef på Thise Mejeri.
- Kursus i slægtsforskning med Kurt Stegger og Leif Kristensen som undervisere og 13 deltagere. Kurset fortsætter i næste sæson.

I øvrigt nævntes en bevilling fra Østrup Fonden på kr. 4000 til ny scanner og boggaver fra forfatteren Krista Louise Jørgensen, tidl. Gislum, nu Ringkøbing, og E. John Pedersen, der har skrevet slægtsbog om sin mors slægt, der havde hjemme lige på den anden side af Lerkenfeldt Å. Sidstnævnte holder foredrag efter mødet. Bøgerne kan ses i arkivet.

I arkivlokalerne er sofagruppen skrottet, og der er anskaffet bedre arbejdspladser. Udrangeret kontorinventar fra skolen er venligt overladt til os.

Som IT-ansvarlig og midlertidig arkivleder fortalte Kurt Stegger kort om udviklingen i antallet af arkiver, der bruger Gv-arkiv. I løbet af dette år ventes der at komme fem ny arkiver til.

(For egen regning tilføjer referenten, at der har været indbrud i børnehave og arkiv. I arkivet er der ikke fjernet noget, men der er sket en del ødelæggelser, bl.a. er brandskabet forsøgt opbrudt. Hvis det var lykkedes, ville tyvene ikke have fundet noget, der kunne omsættes i penge, kun gamle papirer og protokoller.)

Beretningen blev enstemmigt godkendt.


3. Regnskab og kontingent
Kassereren gennemgik regnskabet, der udviste et underskud for 2013 på kr. 5648,00 og en formue på kr. 31591,94.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Efter en del diskussion blev det vedtaget at afskaffe husstandskontingentet fra næste regnskabsår. Der opereres fremover kun med én kontingentsats, der i 2015 er sat til kr. 100,-.


4. Valg af bestyrelse og suppleanter
Efter otte år som formand mente Jens Krogh, at nye kræfter måtte til. Nyvalgt til bestyrelsen blev Birthe Olsen, mens Leo Nørgaard og Niels Andersen blev genvalgt.
Jens Krogh gik med til at blive 1. suppleant, mens det ikke lykkedes at finde en 2. suppleant. Bestyrelsen bemyndigedes til at finde denne.


5. Valg af revisor og suppleant

Inger Marie Kristensen blev genvalgt. Anders K. Kristensen blev revisorsuppleant.


6. Ingen indkomne forslag.


7. Intet til Eventuelt.


Til slut fik Leif Kristensen og Kurt Stegger overrakt hver sin kurv med nyttige sager som tak for arbejdet med kurset i slægtsforskning m.m.
Den afgående formand måtte indtil videre nøjes med en klapsalve.Dirigenten lukkede mødet og overgav initiativet til bestyrelsens bedre halvdele, der stod for kaffebordet.


Derefter introducerede Jens Krogh aftenens foredragsholder, E. John Pedersen, Aalborg, teolog og tidligere seminarielærer (men ikke præst, som det har været nævnt i indkaldelsen).Foredraget bød på pluk fra hans bog "Min mors slægt" med undertitlen "Træk af en himmerlandsk småkårsslægts historie gennem 200 år". Forfatteren havde lagt vægt på at beskrive personerne i slægten med mere end blot de kolde fakta, som fødsel, konfirmation, vielse og død. Med eksempler fra både egne erindringer og indsamlede fortællinger gav han en fin og grundig beskrivelse af livsvilkårene for småfolk fra ca. år 1800 og frem.


Formanden rundede aftenen af med en stor tak til foredragsholderen for både foredrag og boggave, og E. John Pedersen signerede til slut eksemplarer af sin bog til interesserede. Han havde på forhånd frabedt sig honorar, men godtog dog en tak i form af et par flasker rødvin.

Bestyrelsen aftalte at holde konstituerende møde 26. marts.


Arkivleder fratræder

Efter et langt sygdomsforløb har Thomas Dige meget mod sin vilje måttet opgive at vende tilbage som arkivleder. Han beklager at måtte overlade en del uafsluttede gøremål i arkivet til sin efterfølger, men det kunne desværre ikke være anderledes.

Kurt Stegger har tilbudt at træde til som arkivleder i en overgangsfase, indtil en ny leder er fundet. Dette har bestyrelsen godkendt i møde 26/3.


Indkaldelse til generalforsamling i Klubhuset i Østrup torsdag 20. marts 2014 kl. 19.00

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden

2. Valg af ordstyrer og referent

3. Formandens beretning - herunder forslag om udnævnelse af æresmedlem

4. Regnskab og budget

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

6. Valg af revisor og suppleant

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der foredrag ved tidl. præst og gymnasielærer John E. Pedersen, Aalborg. Han fortæller ud fra sin store bog om slægten, der har tilknytning til egnen. Bogen hedder "Min mors slægt: træk af en himmerlandsk småkårsslægts historie gennem 200 år."

Aftenen slutter med kaffebord.

Referat af generalforsamling i Klubhuset i Østrup mandag 8. april 2013

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden

2. Valg af ordstyrer og referent

3. Formandens beretning

4. Regnskab og budget

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

6. Valg af revisor og suppleant

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

Ad 1
Formanden bød velkommen til de øvrige 24 fremmødte medlemmer, der for en gangs skyld var blevet forkælet med aftensmad på foreningens regning.

Ad 2
Valgt blev Leo Nørgaard og Kurt Stegger

Ad 3
Formanden beklagede, at arkivleder Thomas Diges sygdom havde betydet nedsat aktivitet en stor del af året. Hans tilbagevenden til opgaven er endnu uafklaret.

Årets aktiviteter har bl.a. omfattet:
- Generalforsamling med foredrag af Niels Ole Ladefoged, Nørager, om Kongefamilien i Trend
- Deltagelse ved formanden og næstformanden i arkivsamvirket i kommunen
- Julemøde med foredrag af tidl. borgmester Per Nørgaard, Vognsild
- Af indkomne afleveringer nævntes en stor sag vedr. Rambusch's tilplantnng af Lerkenfeldt Bjerge fra
skovfoged Hans Kieldsen i Trend og en del papirer fra Svoldrup-gården.
- Deltagelse i arrangementet Åbent lokalsamfund på Vestrup Skole lørdag 6. april.

Kurt Stegger supplerede med beretning og status for programmet Gv-arkiv, som nu bruges i ca. 15 arkiver rundt om i landet, og Leo Nørgård nævnte planen om indsamling af klassebilleder fra 1963 og frem i forbindelse med det kommende skolejubilæum.

Formanden bemærkede, at der i den kommende bestyrelse skulle ses på vedtægterne, fordi de nuværende åbningstider i arkivet ikke er helt i overensstemmelse med bestemmelserne.

Formandens beretning blev godkendt.

Ad 4
Det forelagte regnskab udviste et underskud på kr. 3,45 og en kapitalkonto på kr. 37239,92.
Det oplystes, at foreningen p.t. har 75 medlemmer, hvoraf ca. 6 stammer fra den gennemførte hvervekampagne.

Regnskabet var ikke forsynet med revisionspåtegning, men kassereren fremviste påtegning i kassebogen. Det blev foreslået, at foreningen for at spare porto i højere grad skulle benytte sig af kontakt til medlemmerne via mail. På den måde ville man også lettere kunne sprede oplysning om arrangementer o.l. Imod forslaget talte, at det ville kræve vedligeholdelse af et mailadresse-kartotek, og at mange af foreningens ældre medlemmer - måske de fleste - ikke nødvendigvis har netforbindelse. Bestyrelsen blev opfordret til at overveje forslaget.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 5
Valgt til bestyrelsen blev Niels Jørgen Jensen, Østrup, og Bent Busk Christensen, Vestrup. De to afgående bestyrelsesmedlemmer accepterede posterne som suppleanter.

Ad 6
Inger Marie Kristensen, Østrup, blev genvalgt, og som revisorsuppleant valgtes Leif Kristensen, Hobro, der dog stillede som betingelse, at der var frokost forbundet med tjansen.

Ad 7
Der var ikke indkommet forslag.

Ad 8
Intet.

Martha Andersen, som har været med i bestyrelsen fra foreningens stiftelse, rettede en tak til alle dem, som hun har samarbejdet med i årenes løb, og Jens Krogh fulgte op med en tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for indsatsen og for godt samarbejde.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med en tak for god ro og orden.

Derefter gav formanden ordet til aftenens foredragsholder, Søren Nørgaard, Hornum.

Med udgangspunkt i sin egen livs- og slægtshistorie berettede han om skoleforhold - illustreret med oplæsning af Aakjær-tekster - og om forbindelse til Napoleons-tidens Frankrig og til Tyskland via kartoffeltyskerne.

Samfundsforhold i 1800-tallet belystes med en detaljeret aftægtskontrakt og med forordningen til kontant imødegåelse af udskejelser blandt bondebefolkningen så som store fester med mange deltagere og tiltagende brug af for bondestanden helt upassende varer som vin, kaffe og klædestykker, som ikke var af vadmel, men af silke!

Fortællingerne blev suppleret med tekster af hjemstavnsdigteren Anton Berntsen på den hjemlige dialekt fra Brædstrup-egnen, hvor Søren Nørgaard blev datostemplet i 1930, og han sluttede af med billeder af alderdomstegn fra himmerlandske Hans Povlsens pen.

Alt i alt et fint bidrag til aftenen.

Og så var der kaffe med flødeskumshøj lagkage. Det gav anledning til formandens tak til den faste stab i køkkenet, nemlig de mandlige bestyrelsesmedlemmers ægtefæller, og til klapsalver.

Dirigent: Leo Nørgaard

Referent: Kurt SteggerReferat af foredrag og generalforsamling mandag 26. marts 2012 kl. 19,30 i Østrup Klubhus

Formand Jens Krogh bød velkommen til foredrag med efterfølgende generalforsamling, og herunder velkomst til pens. lærer Niels Ole Ladefoged, Nørager, der levende fortalte om "Kongefamilien i Trend". Det var tredje gang Ladefoged var gæst i foreningen, og på ny holdt han et spændende foredrag om Kongefamilien og Jagthytten i Trend. Efterfølgende cirkulerede en lang række fotos fra Trend blandt deltagerne.


Efter fælles kaffebord blev den ordinære generalforsamling afviklet, og Jens Krogh kunne byde velkommen til 24 deltagere - igen 4 mere end sidste år.

1: Valg af dirigent og referent
På bestyrelsens vegne foreslog JK Thomas Dige valgt til dirigent og Martha Andersen til referent. Begge blev valgt. Dirigenten gennemgik herefter dagsordenen for generalforsamlingen.

2a: Formandens beretning for perioden 24/3-11 til 26/3-12
Formanden omtalte i rosende ord vort fælles "Jule-/efterårsmøde" med pensionistforeningen i Vognsild Klubhus. Tilslutningen kunne have været bedre, men der havde også været lidt problemer med presseomtale, som ikke blev bragt i ugepressen. Omtalte bestyrelsens udflugt til Kongenshus Mindepark. Nævnte at aktivitetsniveauet i arkivet havde været en del mindre i det forløbne år. Har været repræsenteret ved "Aaben skole".

2b: Arkivlederens orientering for samme periode
Beklagede det ringe aktivitetsniveau i det forløbne år, hvilket bl.a. skyldes 5 mdr's sygdom. Forventer det bliver en del bedre i indeværende år. Manglende aktiviteter var skyld i, at der ikke var stof til Nytårsbrev 2012. Der blev kun udsendt Medlemsbrev med indkaldelse til generalforsamling samt kontingentopkrævning. Omtalte foreningens medlemskab i SLA og LANA samt fællesmøderne med øvrige lokalarkiver i kommunen. Når foreningen ikke i særlig grad deltager i SLAs møder, skyldes det dels, at disse møder oftest afholdes i Vejle, og dernæst at en del af mødetiden er afsat til orientering om registreringssystemet Arkibas, som vi ikke er tilsluttet.
Arkivernes Dag 2011 deltog vi ikke i, skønt det egentlig var aftalt i bestyrelsen med et arrangement med billedmateriale, men det blev ikke p.g.a. sygdom.
Omtalte bestyrelsens drøftelse af mulighed for afholdelse af medlemshvervekampagne. Man var ikke helt afklaret m.h.t. kampagnens afvikling som telefonhvervning, presseomtale, "stemme dørklokker" eller henvendelse til enkeltpersoner.
Orienterede om udgivelse af årsskrift og nævnte tillige vort gode samarbejde med Østrup-Vognsild Pensionistforening om fællesmøde. Nævnte lidt om henvendelser til arkivet via hjemmeside og e-mail og beklagede, at der er meget få personlige henvendelser på arkivet. Formandens beretning og arkivlederens orientering blev taget til efterretning og godkendtes uden bemærkninger.

3: Regnskab for kalenderåret 2011
Kassereren Niels Andersen fremlagde opstilling over driftsregnskabets indtægter og udgifter. Denne udviste et driftsunderskud på 1.237,16 kr. Kassebeholdningen er pr. 31. december 2011 opført til 37.206,50 kr. Revisionspåtegning er angiveligt foretaget i kassebogen. Efter et enkelt spørgsmål vedrørende en udgiftspost blev regnskabet taget til efterretning.

4: Fastsættelse af kontingent for 2013.
Bestyrelsen indstillede kontingent for 2013 fastsat uden ændring - nemlig 85 kr. for enkeltpersoner og 145 kr. for ægtepar. Indstillingen blev vedtaget.

5: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Til bestyrelsen genvalgtes - uden andre forslag - Niels Andersen, Vestrup, Jens Krogh, Vognsild, og Leo Nørgaard, Østrup. Som suppleanter genvalgtes som nr. 1: Gert Juhl Christensen, Søgade 15, Vognsild, og som nr. 2 nyvalgtes Bjarne Tollestrup Jensen, H. Drachmanns Vej 5, Farsø, i stedet for Erik Aagesen, Farsø, der ikke ønskede genvalg.

6: Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor gennem mange år Villy Lemvig ønskede ikke at modtage genvalg til posten. Det var ikke muligt at vælge anden revisor, hvorfor suppleanten Inger Marie Kristensen, Østrup, ventes at indtræde som revisor. Bestyrelsen må overveje at finde ny revisorsuppleant.

7: Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

8: Eventuelt
Bjarne Tollestrup Jensen stillede forslag om, at det bliver muligt at sende e-mail til samtlige medlemmer forud for foreningens arrangementer. Dirigenten fremførte, at dels har foreningen ikke mail-adresser på alle medlemmer, og næppe alle medlemmer har mail-adresse. Mange medlemmer bor langt uden for lokalområdet, og møder/arrangementer annonceres på hjemmesiden og i ugepressen. Bestyrelsen tager spørgsmålet op.


Formanden sluttede generalforsamlingen med tak til deltagerne for fremmøde og tak til damerne for hjælp med kaffebord.

Generalforsamlingen sluttede kl. 22,10.


Refereret her af Thomas Dige.


Generalforsamling 2012 med foredrag

Der indkaldes til generalforsamling mandag 26/3 kl. 19.30 i Klubhuset i Østrup.

Aftenens faglige indslag: Niels O. Ladefoged fortæller og viser billeder under overskriften "Kongefamilien i Trend".


Her mangler beretning om efterårsmøde 2011 med foredrag.


Referat af generalforsamling og foredrag onsdag 24. marts 2010 kl. 19.30 på Vestrup Skole

Formand Jens Krogh bød velkommen til foredrag med efterfølgende generalforsamling, og herunder velkomst til museumsleder Broder Berg, Vesthimmerlands Museum. BB holdt foredrag om sidste års store projekt: Vesthimmerland i dialog - Vor kulturarv, og foredraget blev ledsaget af lysbilleder.
Et interessant foredrag hvor betydningen af, at museet "kommer ud" til befolkningen blev understreget. Museet høster i øvrigt både ros og anerkendelse for initiativet til et sådant projekt, og der arbejdes på et tilsvarende tiltag - formentlig i 2012.

Efter fælles kaffebord blev den ordinære generalforsamling afviklet, og Jens Krogh kunne byde velkommen til 16 deltagere.

1: Valg af dirigent og referent.
På bestyrelsens vegne foreslog JK Thomas Dige valgt til dirigent og Martha Andersen til referent. Begge blev valgt. Dirigenten konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og således beslutningsdygtig. Gennemgik herefter dagsordenen.

2a: Formandens beretning for perioden 26/3-09 til 24/3-10.
Formanden indledte med en tak til Rita Toft Jensen for hendes artikel om Østrup by til Årsskrift 2009, og han glædede sig over, at det er lykkedes arkiverne i kommunen at udgive et flot og læseværdigt årsskrift.
Omtalte herefter det vellykkede efterårsmøde i Vognsild Klubhus, der havde 35 deltagere og blev afviklet sammen med Østrup-Vognsild Pensionistforening, og hvor Niels Ole Ladefoged, Nørager holdt foredrag om "Tordenkalven".
JK omtalte også projektet - Vor kulturarv - hvorom vi netop havde hørt foredrag. JK takkede alle for medvirken til de lokale tiltag i forbindelse med projektet, og han nævnte specielt den vellykkede "byvandring" i Vognsild med Per Nørgaard som guide. P.g.a. det store deltagerantal blev byvandringen afviklet som et foredrag.

2b: Arkivlederens orientering for samme periode.
Thomas Dige beklagede indledningsvis de mange sorte striber i Nytårsbrevet 2010. Tidsmæssigt var det ikke muligt at få rettet fejlen i kopimaskinen, men det var sket nu. Glædede sig ligesom formanden over det fine resultat med Årsskrift 2009 og over den fine økonomi bag årsskriftet. Et større projekt i foreningen er ved at nå sin afslutning - nemlig arbejdet med fotografering og registrering af billeder af gravsteder på Gislum og Vognsild kirkegårde. Begge kirkegårdes gravsteder kan nu ses på foreningens hjemmeside. Der mangler lidt arbejde vedrørende Vognsild kirkegård. Der er afholdt møde med Gislum Menighedsråd, og her deltog også repræsentant fra Vognsild Menighedsråd. Når alt er helt afsluttet, afholdes et fælles møde med begge menighedsråd, medarbejdere ved projektet samt vel nok pressen. Omtalte muligheden for, at der kunne afholdes en kirkegårdsvandring på Vognsild kirkegård.
Arkivlederen nævnte også, at det nu er muligt at læse kirkebøgerne for Gislum og Vognsild sogne på arkivets computer - i åbningstiden. Denne er i øvrigt ændret således, at der i vintermånederne er åbent i eftermiddagstimer kl. 15-17 i stedet for aftentimerne. Tillige blev det nævnt, at foreningen nu er optaget i Vesthimmerlands kommunes Foreningsportal, samt at arkivet er tilmeldt Danmarks Radios projekt: Danmark dengang. Fra Hans Gedsted, Støvring, har arkivet modtaget 3 bøger med kopi af de ældste kirkebøger fra pastoratet og fotokopi af Gislum Herreds retsprotokoller for årene 1671-1679, og fotokopi af indberetning om oprettelse af skolevæsenet i Gislum Herred.
Formandens beretning og arkivlederens orientering taget til efterretning uden bemærkninger.

3: Regnskab for kalenderåret 2009.
Kassereren Niels Andersen fremlagde opstilling over driftsregnskabets indtægter og udgifter, og denne udviste et driftsoverskud på 1.469,59 kr. Kassebeholdningen blev angivet til over 30.000 kr. Revisionspåtegning er sket i kassebogen. Regnskabet godkendtes uden bemærkninger.

4: Fastsættelse af kontingent for 2011.
På grundlag af henstilling fra sidste års generalforsamling havde bestyrelsen drøftet en mulig kontingentstigning. Der er ikke p.t. noget egentligt behov, men bestyrelsen indstiller, at kontingent for 2011 fastsættes til 80 kr. for enkelte medlemmer og 135 kr. for ægtepar. Der faldt bemærkninger om, at det var en lille forhøjelse, men bestyrelsens indstilling blev vedtaget.

5: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Til bestyrelsen genvalgtes Niels Andersen, Jens Krogh og Leo Nørgaard. Som suppleanter valgtes i nævnte rækkefølge: Gert Juhl Christensen, Søgade 15, Vognsild, og Erik Aagesen, Fasanvej 16, Farsø.

6: Valg af revisor og revisorsuppleant.
Villy Lemvig, Aars genvalgtes som revisor. Inge Marie Kristensen, Østrupvej 38, Østrup genvalgtes som revisorsuppleant.

7: Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

8: Eventuelt.
Intet fremført eller drøftet.


Formanden takkede deltagerne for fremmødet og takkede de damer, der havde bagt kage til kaffebordet og i øvrigt været behjælpelige.
Generalforsamlingen hævet kl. 21,45.
Refereret her af Thomas Dige.

Nytårsbrev 2010

I den syvende uge med frost, is og sne og den tredje uge efter den enorme jordskælvskatastrofe på Haiti, finder jeg lejlighed for at skrive foreningens nytårsbrev. De nævnte "begivenheder" kunne nok give anledning til nogle bemærkninger/betragtninger set fra min "pind", men at begive mig ud hermed, vil kræve for meget spalteplads. Der skal dog være plads til at sende medlemmerne mange gode ønsker for det nye år, og udtrykke ønsket om gode kår for medlemmerne og arkivet/foreningen.

Generalforsamling

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 24. marts 2010 kl. 19,30 på Vestrup Skole. Dagsorden i h. t. vedtægterne. (Vedtægterne kan du finde på hjemmesiden (www.detlillerigsarkiv.dk.) Noter dagen og mød op. Foreningen er vært ved kaffebord.
I forbindelse med generalforsamlingen taler museumsleder Broder Berg, Aars om: Vor kulturarv, som var sommerens store projekt.

Generalforsamlinger er normalt ikke det mest opløftende og spændende - selv på en forårsaften - men prøv alligevel at møde op. Der vil jo være anledning til at ytre sig om foreningens anliggender og aktiviteter. Og endelig er der jo mulighed for at påvirke bestyrelsens sammensætning.

Årbog 2009 og Årsskrift 2009

Ved en velbesøgt reception den 27. november 2009 udgav Vesthimmerlands Museum sin første årbog i eget regi siden museets grundlæggelse i 1920. Vor egen lille forening var repræsenteret med 4 deltagere ved receptionen. Med udgivelsen har Vesthimmerlands Museum virkelig formået at åbne en ny dør til museets skatkammer af kulturhistorisk viden. Årbogens artikler byder på en rejse i arkæologi og nyere tids kulturhistorie i hele Vesthimmerlands kommune. Bogen indeholder en hel kavalkade af fotografier indsamlet under sommerens store projekt: Vores kulturarv - Vesthimmerland i dialog. Bogen vil kunne købes på Aars Museum.

En lidt mindre reception på Aars Museum den 5. december 2009 markerede udgivelsen af 3. årgang af årsskriftet: Vesthimmerlands Lokalhistorie. Lokalarkiverne i kommunen har for tredje gang formået at fremlægge en mangfoldig samling af lokale nedslag fra hele landsdelen. Hvert arkiv har bidraget til årsskriftet, og fra Gislum-Vognsild sogne bringes detailleret beskrivelse af Østrup by skrevet af Rita Toft Jensen. Der er absolut megen god læsning i det smukke lille årsskrift. Interesserede kan købe et eksemplar på arkivet for 20 kr.

Fotografering af gravsteder

Gravstenene på Gislum og Vognsild kirkegårde er nu blevet affotograferet, og det store arbejde med registrering af de mange billederne er afsluttet. Der mangler affotografering af billeder fra sløjfede grave på Vognsild kirkegård, men dette vil ske i løbet af foråret. Billederne af de enkelte gravsten er allerede lagt ud på vor hjemmeside (www.detlillerigsarkiv.dk) og på forsiden klikker man på det sogn, hvis kirkegård man vil se.

Resultatet - specielt for Gislum kirkegårds vedkommende - er forevist Gislum menighedsråd og en repræsentant for Vognsild menighedsråd - og alle har udtalt stor anerkendelse af det udførte arbejde. Når de sidste detaljer er på plads, vil der blive afholdt en fælles sammenkomst med de to menighedsråd og sidst og ikke mindst fotografen og vor - også i denne forbindelse - helt uundværlige EDB-ansvarlige, Kurt Stegger, og der kunne vel blive tale om lidt presseomtale.

Julemødet

blev afholdt i Klubhuset i Vognsild under meget hyggelige former, og havde 34 deltagere og i samarbejde med Østrup-Vognsild Pensionistforening. Niels O. Ladefoged, Nørager talte levende og spændende om Tordenkalven, om hans liv og tilværelse i Himmerland, og om alt det som Tordenkalven var kendt for - det gode og det mindre gode.

Nye åbningstider på Arkivet

Da besøgstallet på arkivet i vintermånederne er særligt lille, og adgangsforholdene i forvejen ikke er optimale, har bestyrelsen med virkning fra 1. januar 2010 ændret åbningstiden således, at der fremover er åbent 1. og 3. tirsdag i måneden fra kl. 15-17. I perioden fra april til oktober bevarer man dog aftenåbningen 3. tirsdag kl. 19-21 - og ikke samtidig kl. 15-17.

Kontingentopkrævning

Vanen tro er Nytårsbrevet vedlagt indbetalingskort vedrørende kontingent for 2010. Kontingentet er også vanen tro uforandret i forhold til tidligere år. Generalforsamlingen i 2009 pålagde dog bestyrelsen at overveje en mindre kontingentstigning fra og med 2011.

Kassereren beder venligst om, at kontingentet indbetales senest 15. marts 2010.


Nytårsbrevet udsendes til samtlige medlemmer, da det er den lovmæssige indkaldelse til generalforsamlingen.

Thomas Dige, arkivleder


Gravsten

Gravstenene på både Gislum og Vognsild Kirkegård kan nu ses her på hjemmesiden. Se mere her.


Efterårsmødet

Efterårsmødet i Vognsild Klubhus den 24. november havde et meget vellykket forløb. 32 deltagere havde bænket sig omkring de julepyntede kaffeborde, da formand Jens Krogh bød velkommen, herunder til aftenens foredragsholder Niels O. Ladefoged, Nørager. Han talte om "Tordenkalven" så levende og spændende, at man undertiden følte, at "Tordenkalven" var til stede i klubhuset. Foredraget var delt i to afsnit, og i pausen blev der serveret gløgg og æbleskiver, kaffe og småkager. Aftenen var arrangeret i samarbejde med Østrup-Vognsild Pensionistforening, og denne forenings formand, Mie Nørgaard, Østrup, takkede på arrangørernes vegne for en meget fin aften og det gode fremmøde.


Årbog 2009

Vesthimmerlands Museums Aarbog 2009 blev præsenteret ved en reception på Aars Museum fredag 27. november, og her var Lokalhistorisk Forening repræsenteret ved Martha Andersen og Thomas Dige. Lørdag den 5. december forventes Lokalarkiverne i Vesthimmerland’s Årbog 2009 udgivet ved en reception ligeledes på Aars Museum.


Efterårs-/julemøde 24/11 19.30 i Klubhuset i Vognsild

Ligesom sidste år arrangeres årets julemøde i samarbejde med Østrup-Vognsild Pensionistforening. I år kommer Niels Ole Ladefoged, Nørager, og fortæller om "Tordenkalven".
Selv om arrangementet er ved at skifte navn fra "julemøde" til "efterårsmøde", serveres der stadig kaffe, gløgg og æbleskiver.


Projekt KULTURARV

Forening/Arkiv har bakket op om museets projekt kulturarv, hvor medarbejdere fra museet hen over sommeren samlede oplysninger og materialer fra lokalområderne. Arkivet bidrog væsentligst i Vognsild, hvor vi leverede en fotoudstilling, men ifølge lokale kilder blev museets initiativ også modtaget fint i Østrup og Gislum.
Det lokale forløb har været fyldigt omtalt i Aars Avis 2/9.


Referat af Generalforsamling torsdag 26. marts 2009 kl. 19,30 på ”Grønhøj”

Formand Jens Krogh bød velkommen. Generalforsamlingen havde 14 deltagere.

1: Valg af dirigent og referent

Arkivleder Thomas Dige valgtes til dirigent. Som sekretær valgtes Martha Andersen.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2a: Formandens beretning for perioden 27/3-08 til 26/3-09

Formanden omtalte det afholdte kursus i Slægtsforskning med 11 deltagere, og glædede sig over det var muligt at afvikle kursuset. Derimod var det ikke lykkedes af afvikle et "gen-opfriskningskursus" i februar/marts 2009 grundet for få tilmeldte. Om muligt søges dette kursus gennemført i efteråret 2009. Indsamlingen af Gårdmalerier havde et meget godt forløb. I hele kommunen indsamledes ca. 170 malerier, og heraf var 12 fra vore sogne. De indsamlede malerier udstilledes i nogle måneder på Aars Museum, og ved ferniseringen var flere bestyrelsesmedlemmer og "maleriejere" til stede. Formanden rettede en tak til Farsø Sparekasse for gave på 16.000 kr. til indkøb af PC’er, printer, digitalkamera og bærbar komputer, og den lille reception der i samme anledning blev afholdt på arkivet primo september 2009. Arkivet var igen i år åbent i forbindelse med skolens arrangement "Aaben skole", og havde ca. 40 besøgende. Formanden omtalte også udgivelsen af Aarsskrift 2008, og glædede sig over, at kommunen nu og fremover afholder en del af udgifterne i forbindelse med udgivelsen. Endelig omtalte formanden "julemødet", hvor Bent Rask, Aars fortalte om tørvegravning og Gundestrupkarret. Det var et rigtig fint arrangement med ca. 40 deltagere. Formanden takkede pensionistforeningen for det gode samarbejde omkring mødet, og udtrykte både håb og ønske om, at dette samarbejde ville fortsætte ved kommende arrangementer. Endelig omtaltes bestyrelsens ekskursion til "Slottet" i Horsens (tidl. Statsfængsel) med efterfølgende samvær på Hvidsten Kro – og det var for egen regning. Formanden rettede en tak til bestyrelsesmedlemmernes ægtefæller fordi de altid så velvilligt hjalp med bagning, kaffebrygning og servering, og for det gode samarbejde i bestyrelsen.

2b: Arkivlederens orientering for samme periode

Arkivlederen tilsluttede sig formandens glæde over det fine resultat med Aarsskrift 2008, og efterlyste i den forbindelse mulige forslag til emne for næste skrift. Mulige forslag bedes afleveret senest 1. august 2009. Omtalte ligeledes kursusvirksomheden gode forløb i 2008, men tillige sin skuffelse over den manglende tilslutning til det planlagte kursus i år.

Redegjorde for arbejdet med affotografering af gravsteder på Gislum og Vognsild kirkegårde. Der mangler endnu en del af arbejdet med registrering og scanning, men Gislum kirkegård ventes ”færdig” i løbet af nogle måneder. Arkivlederen beklagede, at en foreningsudflugt i 2008 ikke blev til noget. Vil satse på, at en sådan kan gennemføres i 2009 – evt. i samarbejde med Østrup-Vognsild Pensionistforening. Endelig redegjorde han for det fælles projekt for arkiverne og Vesthimmerlands Museum. Projektet afvikles under titlen: Vores Kulturarv – Vesthimmerland i dialog. Museet indretter en campingvogn til rullende kulturarvskontor, og kommer rundt til 46 landsbyer og 4 byer i Vesthimmerlands kommune. Projektet afvikles i perioden maj-august 2009. Sluttelig omtalte arkivlederen status for registreringsprogrammet GV-Arkiv.
Der er solgt 4-5 programmer i årets løb, men desværre må vi forvente, at nogle arkiver ophører med brug af dette program, da flere kommuner nu har åbnet mulighed for, at arkiverne kan tilmelde sig til Arkibas 4 gennem en kommunelicens.

Formandens beretning og arkivlederens orientering taget til efterretning

3: Regnskab for kalenderåret 2008

Erik Christensen gennemgik regnskabet. Der har været indtægter for 33.303,08 kr. og udgifter for 22.377,95 kr., hvilket giver et driftsoverskud på 10.925,13 kr. Status balancerer med 31.580,91 kr., hvilket svarer til den samlede kassebeholdning.

Regnskabet er revideret, og det godkendtes uden bemærkninger.

4: Fastsættelse af kontingent for 2010

Bestyrelsen foreslog kontingentet fastsat uændret til 75 kr. for enlige og 125 kr. for ægte-par. Enkelte deltagere slog til lyd for en mindre kontingentstigning, og et enkelt forslag gik på at forhøje kontingentet for ægtepar med 25 kr. Efter en kort debat om forslagene blev man enige om at følge bestyrelsens indstilling, men henstillede. at bestyrelsen overvejer en regulering af kontingentet til næste generalforsamling.

Kontingent for 2010 fastsattes herefter til 75 kr. for enlige og 125 kr. for ægtepar.

5: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Efter tur afgik Martha Andersen og Erik Christensen. Begge var villige til genvalg, og dette skete herefter med akklamation. Som suppleanter genvalgtes Lis Rytter Hansen og Erik Aagesen – dog uden at være til stede.

6: Valg af revisor og revisorsuppleant

Til revisor genvalgtes Villy Lemvig enstemmigt. Ligeledes genvalg til Inger Marie Kristensen som revisorsuppleant – dog uden at være til stede.

7: Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

8: Eventuelt

Her drøftede man lokalesituationen. Der var i sommeren 2008 en del fugtproblemer, hvilket man finder særdeles uheldigt.

Generalforsamlingen hævet kl. 20,55. Herefter var foreningen vært ved fælles kaffebord.

Referat ved Thomas Dige.

 

Efterårsmøde 24. november 2008 kl. 19,30 på Grønhøj

Foredrag ved Bent Rask, Aars, om "Tørvegravning og mosens beboere".

Mødet havde 35 deltagere trods det lidt dårlige vejr. Mødet var henlagt til GRØNHØJ, hvor man fortsat kan låne den tidligere opholdsstue.

Bent Rask, Aars holdt et særdeles udmærket foredrag om tørvegravningen i Borremose. Han indledte med historiske betragtninger om mosen og dens oprindelse, og det førte videre til gennemgang af processen med tørvegravningen som denne foregik, da produktionen var på sit højeste.

Efterfølgende fortalte han om dyre- og plantelivet i mosen dengang og nu. Begge dele har nemlig ændret sig gennem årene. Der har kun boet en enkelt familie i selve mosen i alle årene. Senere fortalte Bent Rask på opfordring lidt om Gundestrupkarret.

Det blev en særdeles god aften, og snakken gik lystigt ved det efterfølgende samvær med gløgg, æbleskiver, kaffe og kage. Foreningens formand Jens Krogh indledte med velkomst, og formanden for Østrup-Vognsild Pensionistforening, Mie Nørgaard sluttede med tak til taleren, og for det gode fremmøde. Hun håbede, at de to foreninger vil kunne finde sammen om andre arrangementer en anden gang.


Gårdmalerier

Foreningen har deltaget i den vesthimmerlandske indsamling af gårdmalerier.

Det blev til 12 malerier fra foreningens område, og de indgik i udstillingen på Vesthimmerlands Museum.

Efterfølgende er en del af billederne blevet doneret til arkivet, hvor man nu arbejder med forslag til ophængning. De resterende billeder er returneret.

Foreningen takker for velviljen fra maleriernes ejere.


Donation

Efter ansøgning har foreningen fået tildelt en donation fra Aktivitetspuljen, der blev oprettet efter nedlæggelse af Sparekassen Farsøs lokale filialer. Det blev til ikke mindre end 16.000 kr., som er øremærket til opgradering af arkivets tekniske udstyr. Pengeregnen falder på et tørt sted, idet arkivets eksisterende edb-udstyr nærmer sig sin 10 års fødselsdag.


Bestyrelsesmøde 6. maj 2008 kl. 19,30 i arkivet

Bestyrelsen konstituerede sig uændret.

12-14 gårdmalerier fra arkivets område indgår i den store udstilling på Museumscenter Aars fra 21. juni til 19. oktober.

Der arbejdes med en foreningsudflugt i juli. Målet er de arbejdende værksteder i jernalderlandsbyen Hvolris.

Desuden påtænkes en studietur for bestyrelse og medarbejdere.

Der var tilfredshed med forårets kursus i slægtsforskning, og der arbejdes med et opfølgende kursus.

Forskellige muligheder undersøges for tilskud/sponsorering af nødvendige udskiftninger og nyanskaffelser af udstyr til arkivets arbejde.


Gravsten

Gravstenene på både Gislum og Vognsild Kirkegård kan nu ses her på hjemmesiden. Se mere her.


Efterårsmødet

Efterårsmødet i Vognsild Klubhus den 24. november havde et meget vellykket forløb. 32 deltagere havde bænket sig omkring de julepyntede kaffeborde, da formand Jens Krogh bød velkommen, herunder til aftenens foredragsholder Niels O. Ladefoged, Nørager. Han talte om "Tordenkalven" så levende og spændende, at man undertiden følte, at "Tordenkalven" var til stede i klubhuset. Foredraget var delt i to afsnit, og i pausen blev der serveret gløgg og æbleskiver, kaffe og småkager. Aftenen var arrangeret i samarbejde med Østrup-Vognsild Pensionistforening, og denne forenings formand, Mie Nørgaard, Østrup, takkede på arrangørernes vegne for en meget fin aften og det gode fremmøde.


Årbog 2009

Vesthimmerlands Museums Aarbog 2009 blev præsenteret ved en reception på Aars Museum fredag 27. november, og her var Lokalhistorisk Forening repræsenteret ved Martha Andersen og Thomas Dige. Lørdag den 5. december forventes Lokalarkiverne i Vesthimmerland’s Årbog 2009 udgivet ved en reception ligeledes på Aars Museum.


Efterårs-/julemøde 24/11 19.30 i Klubhuset i Vognsild

Ligesom sidste år arrangeres årets julemøde i samarbejde med Østrup-Vognsild Pensionistforening. I år kommer Niels Ole Ladefoged, Nørager, og fortæller om "Tordenkalven".
Selv om arrangementet er ved at skifte navn fra "julemøde" til "efterårsmøde", serveres der stadig kaffe, gløgg og æbleskiver.


Projekt KULTURARV

Forening/Arkiv har bakket op om museets projekt kulturarv, hvor medarbejdere fra museet hen over sommeren samlede oplysninger og materialer fra lokalområderne. Arkivet bidrog væsentligst i Vognsild, hvor vi leverede en fotoudstilling, men ifølge lokale kilder blev museets initiativ også modtaget fint i Østrup og Gislum.
Det lokale forløb har været fyldigt omtalt i Aars Avis 2/9.


Referat af Generalforsamling torsdag 26. marts 2009 kl. 19,30 på ”Grønhøj”

Formand Jens Krogh bød velkommen. Generalforsamlingen havde 14 deltagere.

1: Valg af dirigent og referent

Arkivleder Thomas Dige valgtes til dirigent. Som sekretær valgtes Martha Andersen.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2a: Formandens beretning for perioden 27/3-08 til 26/3-09

Formanden omtalte det afholdte kursus i Slægtsforskning med 11 deltagere, og glædede sig over det var muligt at afvikle kursuset. Derimod var det ikke lykkedes af afvikle et "gen-opfriskningskursus" i februar/marts 2009 grundet for få tilmeldte. Om muligt søges dette kursus gennemført i efteråret 2009. Indsamlingen af Gårdmalerier havde et meget godt forløb. I hele kommunen indsamledes ca. 170 malerier, og heraf var 12 fra vore sogne. De indsamlede malerier udstilledes i nogle måneder på Aars Museum, og ved ferniseringen var flere bestyrelsesmedlemmer og "maleriejere" til stede. Formanden rettede en tak til Farsø Sparekasse for gave på 16.000 kr. til indkøb af PC’er, printer, digitalkamera og bærbar komputer, og den lille reception der i samme anledning blev afholdt på arkivet primo september 2009. Arkivet var igen i år åbent i forbindelse med skolens arrangement "Aaben skole", og havde ca. 40 besøgende. Formanden omtalte også udgivelsen af Aarsskrift 2008, og glædede sig over, at kommunen nu og fremover afholder en del af udgifterne i forbindelse med udgivelsen. Endelig omtalte formanden "julemødet", hvor Bent Rask, Aars fortalte om tørvegravning og Gundestrupkarret. Det var et rigtig fint arrangement med ca. 40 deltagere. Formanden takkede pensionistforeningen for det gode samarbejde omkring mødet, og udtrykte både håb og ønske om, at dette samarbejde ville fortsætte ved kommende arrangementer. Endelig omtaltes bestyrelsens ekskursion til "Slottet" i Horsens (tidl. Statsfængsel) med efterfølgende samvær på Hvidsten Kro – og det var for egen regning. Formanden rettede en tak til bestyrelsesmedlemmernes ægtefæller fordi de altid så velvilligt hjalp med bagning, kaffebrygning og servering, og for det gode samarbejde i bestyrelsen.

2b: Arkivlederens orientering for samme periode

Arkivlederen tilsluttede sig formandens glæde over det fine resultat med Aarsskrift 2008, og efterlyste i den forbindelse mulige forslag til emne for næste skrift. Mulige forslag bedes afleveret senest 1. august 2009. Omtalte ligeledes kursusvirksomheden gode forløb i 2008, men tillige sin skuffelse over den manglende tilslutning til det planlagte kursus i år.

Redegjorde for arbejdet med affotografering af gravsteder på Gislum og Vognsild kirkegårde. Der mangler endnu en del af arbejdet med registrering og scanning, men Gislum kirkegård ventes ”færdig” i løbet af nogle måneder. Arkivlederen beklagede, at en foreningsudflugt i 2008 ikke blev til noget. Vil satse på, at en sådan kan gennemføres i 2009 – evt. i samarbejde med Østrup-Vognsild Pensionistforening. Endelig redegjorde han for det fælles projekt for arkiverne og Vesthimmerlands Museum. Projektet afvikles under titlen: Vores Kulturarv – Vesthimmerland i dialog. Museet indretter en campingvogn til rullende kulturarvskontor, og kommer rundt til 46 landsbyer og 4 byer i Vesthimmerlands kommune. Projektet afvikles i perioden maj-august 2009. Sluttelig omtalte arkivlederen status for registreringsprogrammet GV-Arkiv.
Der er solgt 4-5 programmer i årets løb, men desværre må vi forvente, at nogle arkiver ophører med brug af dette program, da flere kommuner nu har åbnet mulighed for, at arkiverne kan tilmelde sig til Arkibas 4 gennem en kommunelicens.

Formandens beretning og arkivlederens orientering taget til efterretning

3: Regnskab for kalenderåret 2008

Erik Christensen gennemgik regnskabet. Der har været indtægter for 33.303,08 kr. og udgifter for 22.377,95 kr., hvilket giver et driftsoverskud på 10.925,13 kr. Status balancerer med 31.580,91 kr., hvilket svarer til den samlede kassebeholdning.

Regnskabet er revideret, og det godkendtes uden bemærkninger.

4: Fastsættelse af kontingent for 2010

Bestyrelsen foreslog kontingentet fastsat uændret til 75 kr. for enlige og 125 kr. for ægte-par. Enkelte deltagere slog til lyd for en mindre kontingentstigning, og et enkelt forslag gik på at forhøje kontingentet for ægtepar med 25 kr. Efter en kort debat om forslagene blev man enige om at følge bestyrelsens indstilling, men henstillede. at bestyrelsen overvejer en regulering af kontingentet til næste generalforsamling.

Kontingent for 2010 fastsattes herefter til 75 kr. for enlige og 125 kr. for ægtepar.

5: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Efter tur afgik Martha Andersen og Erik Christensen. Begge var villige til genvalg, og dette skete herefter med akklamation. Som suppleanter genvalgtes Lis Rytter Hansen og Erik Aagesen – dog uden at være til stede.

6: Valg af revisor og revisorsuppleant

Til revisor genvalgtes Villy Lemvig enstemmigt. Ligeledes genvalg til Inger Marie Kristensen som revisorsuppleant – dog uden at være til stede.

7: Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

8: Eventuelt

Her drøftede man lokalesituationen. Der var i sommeren 2008 en del fugtproblemer, hvilket man finder særdeles uheldigt.

Generalforsamlingen hævet kl. 20,55. Herefter var foreningen vært ved fælles kaffebord.

Referat ved Thomas Dige.

 

Efterårsmøde 24. november 2008 kl. 19,30 på Grønhøj

Foredrag ved Bent Rask, Aars, om "Tørvegravning og mosens beboere".

Mødet havde 35 deltagere trods det lidt dårlige vejr. Mødet var henlagt til GRØNHØJ, hvor man fortsat kan låne den tidligere opholdsstue.

Bent Rask, Aars holdt et særdeles udmærket foredrag om tørvegravningen i Borremose. Han indledte med historiske betragtninger om mosen og dens oprindelse, og det førte videre til gennemgang af processen med tørvegravningen som denne foregik, da produktionen var på sit højeste.

Efterfølgende fortalte han om dyre- og plantelivet i mosen dengang og nu. Begge dele har nemlig ændret sig gennem årene. Der har kun boet en enkelt familie i selve mosen i alle årene. Senere fortalte Bent Rask på opfordring lidt om Gundestrupkarret.

Det blev en særdeles god aften, og snakken gik lystigt ved det efterfølgende samvær med gløgg, æbleskiver, kaffe og kage. Foreningens formand Jens Krogh indledte med velkomst, og formanden for Østrup-Vognsild Pensionistforening, Mie Nørgaard sluttede med tak til taleren, og for det gode fremmøde. Hun håbede, at de to foreninger vil kunne finde sammen om andre arrangementer en anden gang.


Gårdmalerier

Foreningen har deltaget i den vesthimmerlandske indsamling af gårdmalerier.

Det blev til 12 malerier fra foreningens område, og de indgik i udstillingen på Vesthimmerlands Museum.

Efterfølgende er en del af billederne blevet doneret til arkivet, hvor man nu arbejder med forslag til ophængning. De resterende billeder er returneret.

Foreningen takker for velviljen fra maleriernes ejere.


Donation

Efter ansøgning har foreningen fået tildelt en donation fra Aktivitetspuljen, der blev oprettet efter nedlæggelse af Sparekassen Farsøs lokale filialer. Det blev til ikke mindre end 16.000 kr., som er øremærket til opgradering af arkivets tekniske udstyr. Pengeregnen falder på et tørt sted, idet arkivets eksisterende edb-udstyr nærmer sig sin 10 års fødselsdag.


Bestyrelsesmøde 6. maj 2008 kl. 19,30 i arkivet

Bestyrelsen konstituerede sig uændret.

12-14 gårdmalerier fra arkivets område indgår i den store udstilling på Museumscenter Aars fra 21. juni til 19. oktober.

Der arbejdes med en foreningsudflugt i juli. Målet er de arbejdende værksteder i jernalderlandsbyen Hvolris.

Desuden påtænkes en studietur for bestyrelse og medarbejdere.

Der var tilfredshed med forårets kursus i slægtsforskning, og der arbejdes med et opfølgende kursus.

Forskellige muligheder undersøges for tilskud/sponsorering af nødvendige udskiftninger og nyanskaffelser af udstyr til arkivets arbejde.


2008

Referat af Generalforsamling 27. marts 2008 kl. 19,30 på "Grønhøj"

Generalforsamlingen havde 13 deltagere, og var i år henlagt til lokaler på "Grønhøj", hvilket fungerede særdeles tilfredsstillende.

Foreningens formand Jens Krogh, Vognsild, bød velkommen.

1. Til dirigent valgtes Arkivlederen og som referent Martha Andersen.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen rettidig indkaldt idet dette var sket ved meddelelse til medlemmerne gennem foreningens nytårsbrev udsendt primo februar måned, samt ved annonce i Aars Avis 17. marts 2008 og på foreningens hjemmeside.

2. Formandens beretning for perioden 20/3-2007 til 27/3-2008.Herunder tillige arkivlederens orientering for samme periode: I beretningen omtalte formanden indvielsen af Himmerlandsstien, hvor foreningen havde en billedudstilling, der havde et tilfredsstillende besøg, og der blev stillet mange spørgsmål til udstillingen. Fmd. rettede en tak til alle der medvirkede ved udstillingen.

Endvidere omtaltes Arkivernes Dag 10. november i Sparekassebygningen i Vognsild. Dette arrangement var en vældig succes. Der var 55-60 besøgende i de fem timer der var åbent. Foreningen var taknemlig for muligheden for at låne lokalerne i Vognsild.

Ved indsamling af gårdmalerier midt i november måned, blev der i sognene indsamlet 10 malerier, hvilket vel egentlig var overraskende, men efterfølgende har det vist sig, at der findes en del flere gårdmalerier i området, og disse vil man søge at låne til affotografering ved en senere lejlighed. Arkiverne i Vesthimmerlands kommune vil forsøge at arrangere en udstilling af alle indsamlede malerier i løbet af året.

Fmd. beklagede, at det havde vist sig nødvendigt at aflyse foreningens årlige julemøde p.g.a. manglende tilslutning.

Endvidere omtalte fmd. det igangværende Kursus i Slægtsforskning, der havde 11 deltagere samt et afholdt opfølgningskursus for brugere af GV-Arkiv arkiveringssystem med 8 deltagere. Også Aarsskrift 2007 fik rosende ord fra formanden. Aarsskriftet "dækker" nu arkiverne i hele kommunen, og er udkommet i nyt format. Foreningen uddeler et eksemplar til alle medlemmer.

Formanden sluttede beretningen med en tak til hele bestyrelsen og arkivlederen for godt samarbejde i årets løb.

I sin orientering begrundede Arkivlederen, hvorfor foreningens Nytårsbrev 2008 var blevet forsinket, og mente ikke at dette ville gentage sig. Han omtalte møderækken, der gik forud for udgivelsen af Årsskrift 2007, og glædede sig over det gode resultat.

Ligeledes kom han ind på lokalesituationen, og nævnte det initiativ der var udgået fra Østrup-Vognsild Pensionistforening, hvor en række lokale foreninger i fælles skab havde sendt en henvendelse til Vesthimmerlands Kommune angående mulighed for, at foreningerne indbydes til fælles drøftelse om deres fælles lokalesituation og med henblik på at få lokalemuligheder på "Grønhøj" i Østrup. Han nævnede den igangværende kursusvirksomhed i foreningen, og glædede sig over tilslutningen hertil.

Beretning og orientering blev godkendt uden bemærkninger.

3. Kassereren gennemgik Aarsregnskabet for 2007. Driftsregnskabet balancerer med 7.823,97 kr. og udviser en kassebeholdning på 3.447,27 kr. Status balancerer med 20.655,78 kr., der samtidig udgør egenkapitalen.

Regnskabet godkendt uden bemærkninger.

4. Efter indstilling fra bestyrelsen blev medlemskontingent fastsat uændret for 2009 til 75 kr. pr. enkeltmedlem og 125 kr. pr. husstand.

5. Til bestyrelsen genvalgtes uden modkandidater Niels S. Andersen, Vestrup, Jens Krogh, Vognsild og Leo Nørgaard, Østrup. Suppleanterne Lis Rytter Hansen, Mejlstrup og Erik Aagesen, Farsø.

6. Som revisor genvalgtes Villy Lemvig, Aars, og som revisorsuppleant genvalgtes Inger Marie Kristensen, Østrup.

7. Der var ingen indkomne forslag.

8. Under Eventuelt drøftede man specielt et ønske om at lave en foreningsudflugt. Der var forslag om såvel heldagstur som halvdagstur. Der var nok overvejende interesse for en halvdagstur til Jernalderlandsbyen Hvolris, i den periode, hvor der "arbejdes" i udstillingerne.

Efter fælles kaffebord blev generalforsamlingen hævet kl. 21,30.

Thomas Dige.
Referent.


Generalforsamling

Der indkaldes til generalforsamling torsdag 27. marts 2008 kl. 19.30

Dagsorden i henhold til vedtægterne, der kan læses her.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 19. marts.

Bestyrelsen


Slægtsforskning for begyndere

Kurset gennemføres med 12 deltagere.


Der tilbydes et kursus i slægtsforskning for begyndere over 5 x 2 timer. Kurset afvikles på Vestrup Skole på følgende mandage: 25/2, 3/3, 10/3, 17/3 og 31/3. Instruktør: Kurt Stegger.


Rettelse til Årsskrift 2003

Lokalhistorikeren Hans Kaalö Johansen, Mariager, har gjort os opmærksom på en fejl i J.P. Wammens liste over Gislum Skoles degne. Rettelsen er tilføjet i kursiv. Hvis du vil se den, så klik her.


Arkivernes Dag 10. november

Foreningen afviklede et særdeles velbesøgt arrangement i den gamle sparekassebygning i Vognsild.

Udstillingen blev åbnet af vores lokale politiker, Jan Dyregaard, der er formand for Børne- og skoleudvalget i Vesthimmerlands Kommune. Han tog udgangspunkt i sin lokale tilknytning til arkivets område udtrykte sin store påskønnelse af det arbejde, der gøres af de frivillige i forening og arkiv.


jan dyregaard


Dagen igennem var der god afsætning af kaffe og kage, og de udstillede billeder, dokumenter og protokoller m.m. blev studeret flittigt.


gaester 1


Aldersfordelingen blandt gæsterne var som sædvanlig mere skæv end ønskeligt, men der var enkelte indslag til den yngste side.


gaester 2


Nogle benyttede lejligheden til at aflevere materialer til arkivet eller at aftale senere aflevering. Medlemslisten blev også lidt længere. Alt i alt var det absolut en begivenhed, der opfordrer til gentagelse.


Pressemeddelelse fra arkivlederen 30. oktober 2007:

LOKALHISTORISK ARKIV I VESTRUP MARKERER

ARKIVERNES DAG

Anden lørdag i november er hvert år Arkivernes Dag. Her byder Danmarks 450 stads-, kommune- og egnsarkiver lokale medborgere, kommunalpolitikere og pressen indenfor.

På Lokalhistorisk Forenings Arkiv i Vestrup markerer vi Arkivernes Dag med en fremvisning af dele af vor lokalhistoriske samling. Sparekassen i Farsø har venligst stillet lokalerne i den tidligere filial i Vognsild til rådighed for foreningen, og her vil fremvisningen finde sted. Kom og bliv bare lidt klogere på dit lokalsamfund. Her vises en stor del af vor billedsamling, enkelte protokoller og andre arkivalier. Det vil være muligt at købe enkelte bøger.

Årets fællestema er ”Mennesker i Arkivet”. Som titlen antyder, er det mennesket og vores forskellige gøremål der er i centrum. Vi viser vores lokale samling frem, og ønsker derigennem at lade beskueren få fortællingen om arbejde, bolig, kultur og forretningsliv gennem mange år.

Foreningen vil også gerne benytte dagen til at komme i snak med lokale medborgere, der kunne have lyst til at gå med ind i arbejdet med at indsamle, registrere og bevare vores lokale kulturarv. Arkivernes Dag er en god lejlighed til at gøre nærområdet opmærksom på, at vi alle har mulighed for at bidrage til at bevare kulturminderne for eftertiden.

Der er naturligvis gratis adgang, og der er kaffe til alle.

Lokalhistorisk Forening håber på et stort fremmøde i Sparekassebygningen, Morumvej 5, Vognsild, lørdag 10. november kl. 11-16.
Kl. 11 åbner byrådsmedlem Jan Dyregaard udstillingen.Udstiling på Arkivernes Dag 10. november

En udstilling er under forberedelse til premiere på Arkivernes Dag 10. november. Udstillingen sættes op i den tidligere sparekassebygning på Morumvej i Vognsild.


Skifteprotokol nr. 4

Lerkenfelds skifteprotokol (Mariager amt 1790-1844) er lagt ud 23/10-07. Se mere på siden Onlinearkivalier.

 

Bestyrelsesmøde 28. august 2007

Bestyrelsen indledte sæsonen med et tilbageblik, hvorunder nævntes deltagelse ved indvielsen af Himmerlandsstien, der jo er etableret på det nedlagte banelegeme gennem de to sogne. Arkivet har haft nogle "besøg efter aftale" i sommerperioden.

Fremadrettet blev der lagt vagtplan frem til 1. februar 2008. Der er ikke noget nyt vedrørende lokalesituationen.

På det organisatoriske område blev deltagelse i aktiviteter i SLA og LANA drøftet. Samarbejdet mellem arkiverne i den gamle Aars Kommune ligger underdrejet, men hvis det igen lykkes at udgive et årsskrift, har man et bidrag parat, der belyser udviklingen i landbrugsdriften.

Af øvrige aktiviteter drøftedes:
- Et udstillingsarrangement på Arkivernes dag 10. november - om muligt på et lettere tilgængeligt sted end i arkivet.
- Det traditionelle julearrangement afholdes IKKE i år. I stedet vil man forsøge et samarbejde med andre lokale foreninger om et offentligt arrangement på et senere tidspunkt.
- Et begynderkursus i slægtsforskning over 4-5 aftener i februar-marts, evt. på Vestrup Skole. Kurt Stegger har givet tilsagn om at være tovholder.

Næste bestyrelsesmøde i forbindelse med forberedelsen af Arkivernes dag.


Skifteprotokol nr. 3

Lerkenfelds skifteprotokol (Hald amt 1790-1845) er lagt ud 18/8-07. Se bemærkningerne om denne protokol på siden Onlinearkivalier.

 

Skifteprotokol nr. 2

Lerkenfelds skifteprotokol (1752-87) er lagt ud 29/6-07. Se bemærkningerne om denne protokol på siden Onlinearkivalier.

 

Første skifteprotokol på plads

Omsider er den første skifteprotokol fra Lerkenfeld (1719-37) blevet lagt ud. Strukturen er ændret lidt i forhold til det tidligere meddelte, idet inddelingen ikke er baseret på årstal, men på protokollens paginering, som det alfabetiske personregister henviser til. Du kommer direkte til Onlinearkivalier her.

De resterende tre protokoller er på vej.

 

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag 20. marts 2007 kl. 19,30 i Arkivets lokaler.

Efter formand Jens Kroghs velkomst til de 12 deltagere valgtes Kurt Stegger til dirigent, og arkivlederen til referent.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet, idet dette var sket med udsendelse af nytårsbrev 26. januar 2007 og ved annonce i Aars Avis den 14. marts 2007.

I sin beretning for perioden 27. marts 2006 til 20. marts 2007 omtalte formanden foreningens egen udflugt i august 2006 til Biersted Lokalhistorisk Forening og til den nystiftede sognegruppe på Øland. En vellykket udflugt og en hyggelig afslutning på Restaurant Klim Bjerg. Ligeledes omtalte formanden foreningens andet arrangement i årets løb, nemlig julearrangementet i "Kernehuset" med kulturudvalgsformand Per Bisgaard, Aalestrup, som taler. P.B. talte om de øvrige arkiver i kommunen og understregede, at der ikke fra kommunal side for tiden var planer om ændringer vedrørende arkiverne, men ændringer kan næppe udelukkes om nogle år. Opfordrede til, at arkiverne altid er opmærksom på mulighed for at søge støtte gennem diverse fonde.

Formanden omtalte også de møder, der har været sammen med øvrige arkiver i kommunen. Nævnte, at arkiverne i Aars kommune også i 2006 havde udgivet et fælles årsskrift, hvoraf man endnu kan købe et eksemplar på arkivet. Nævnte, at Spar Nord Fonden har givet et tilskud på 3.000 kr. til arkivet, hvilket man er meget taknemlig for.

En del af beretningen omhandlede drøftelserne med Farsø Sparekasse om mulighed for overtagelse af den tidligere filialbygning i Vognsild, men foreningen har afstået fra denne mulighed, idet det ikke var muligt at honorere sparekassens krav til husleje m.v. Arkivet er fortsat opmærksom på mulighed for andre lokaler, men foreløbig må man blive i kælderlokalerne i Kernehuset.

Formanden rettede en stor tak til Kurt Stegger for hans meget store og fine arbejde med opsætning af foreningens ny hjemmeside.

Kurt Stegger supplerede selv beretningen med, at der har været 16.500 besøg på hjemmesiden i perioden 2004-2007, og at der nu er 20 arkiver, der har anskaffet registreringsprogrammet GV-Arkiv.

Arkivlederen omtalte i sin beretning, at LANA har fået ny formand, Johan Rafaelsen, Skørping, efter Ole Loell, Veddum, der døde i foråret 2006.

Vesthimmerlands Museum har indbudt til dagstur til museerne i Aars, men vi har ikke "taget mod tilbuddet", da de fleste fra Gislum-Vognsild allerede har besøgt Nutidsmuseet.

I begyndelsen af 2006 var der en stigning i henvendelser til arkivet specielt vedrørende slægtsforskning, men efter at kirkebøgerne i oktober 2006 er blevet tilgængelige for de fleste, er antallet af henvendelser faldet væsentligt. Arkivlederen slog meget til lyd for, at enhver støtter op om indsamling af gamle billeder fra sognene. Arkivet vil særdeles gerne modtage langt flere billeder end tilfældet er. Arkivlederen kom ligeledes lidt ind på lokaleforholdene, men ser i øjnene, at der vel kan gå 1-2 år, før nye muligheder viser sig. Der er anskaffet en Acer projektor til arkivet til 5.000 kr. Kurt Steggers store arbejde med skifteprotokoller er så langt fremme, at der kun mangler billedbehandling af de ca. 2.500 sider, der er scannet.

Beretningerne blev enstemmigt godkendt.

Kassereren Erik B. Christensen gennemgik årsregnskabet. Driftsregnskabet balancerer med 9.203,48 kr. og udviser et driftsoverskud på 3.773,02 kr. Status balancerer med 17.208,51 kr., hvilket svarer til egenkapitalen.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Medlemskontingentet for 2008 fastsattes uændret. 125 kr. pr. husstand, 75 kr. pr. person.

Til bestyrelsen genvalgtes uden modkandidater Martha Andersen, Aars, og Erik Bay Christensen, Vognsild.

Til bestyrelsessuppleanter genvalgtes ligeledes Lis Rytter Hansen og Erik Aagesen.

Til revisor genvalgtes Villy Lemvig, Aars, og som suppleant genvalgtes Inger Marie Kristensen.

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

Under eventuelt forespurgte arkivlederen, om der kunne være interesse for, at foreningen selv arrangerer en udflugt. Det mente man nok, at der kunne være interesse for. Der blev nævnt forslag om eftermiddagstur til Hvolris Jernalderlandsby eller heldagstur til Thorsminde. Endelig nævnte man mulighed for at foreningen opretter et kursus i Slægtsforskning – evt. i samarbejde med LOF, eller helt for os selv. Hvis ikke andet ville være muligt, vil Kurt Stegger gerne lede er kursus på begynderplan på 4-5 aftner.

Herefter var der fælles kaffebord, hvor snakken gik lystigt, indtil formanden kl. 21,45 hævede generalforsamling og samvær.

Thomas Dige, referent.

Åben skole = Åbent arkiv 7. februar

Som sidste gang blev "åbningen" koordineret, således at gæsterne på Vestrup Skole ud over fællesspisning og diverse andre aktiviteter også havde mulighed for at aflægge lokalarkivet et besøg. Det benyttede ca. 45 personer sig af.

Medvirkende årsag til det fine fremmøde var sikkert, at man i arkivet havde klargjort en ny udstilling om tidligere og nuværende erhvervs- og forretningsejendomme i området. Udstillingen tages først ned i maj måned. Generalforsamlingen 20. marts kunne være en lejlighed til at få den at se, men det kan selvfølgelig også ske i den almindelige åbningstid.

2007

Nytårsbrev 2007 23/1

Bestyrelsen sender hermed medlemmerne de bedste ønsker for et godt og lyst nytår 2007. Vi vil gerne gennem dette brevs linier fortælle lidt om stort og småt i året der gik på Arkivet. Og vort ønske nr. to for året er, at medlemmerne vil støtte op om foreningen og arkivet.

GENERALFORSAMLING

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes
tirsdag den 20. marts 2007 kl. 19,30
i arkivets lokaler, Vestrupvej 15.
Dagsorden i h. t. vedtægterne.
Vedtægterne kan læses her på hjemmesiden.
Noter dagen, og mød op.

Det forløbne års aktivitetsniveau på arkivet vil ikke fylde mange linier i historiebøgerne, om nogen overhovedet, men bestyrelsen har dog været samlet 7 gange for at drøfte stort og småt omkring arkivet og foreningen, og hertil kommer 3 møder sammen med øvrige arkiver i Vesthimmerlands kommune. Ved sidstnævnte møder har man drøftet arkivernes forhold efter kommunesammenlægningen. Disse forventes ikke ændret nævneværdigt de første år i forhold til kommunen, men arkiverne vil givetvis undergå forandringer i årenes løb. Der kan forventes krav til arkiverne om et større udadvendt virke såsom udstillinger, samarbejde arkiverne imellem med fællesarrangementer og lign. Indadtil sker der også forandringer i vore organisationer, men disse påvirker os ikke så direkte.


LOKALESITUATIONEN

Farsø Sparekasse lukkede 1. juni 2006 sine filialer i Vognsild og Østrup. Bestyrelsen besigtigede begge filialer med henblik på at skaffe mulighed for at "overtage" den ene af dem til brug for arkivet. Interessen samlede sig hurtigt om bygningen i Vognsild, og der blev taget kontakt til Sparekassen. Man var optimistiske, da Sparekassen havde givet udtryk for, at den gerne ville støtte det lokalsamfund, den nu forlod. Ganske vist oprettedes en pulje til støtte for foreningslivet i de to byer, men hermed var det slut. Kravene til husleje var ikke for os mulige at honorere, da der tillige skulle betales for lys og varme. Hvis ikke der kommer et "bedre tilbud" fra Sparekassen, må vi betragte den mulighed som ude af billedet. Bestyrelsen vil dog fortsat arbejde meget for at skaffe bedre lokaler.


HJEMMESIDEN

har fået et helt nyt look. Den er blevet meget mere kundevenlig og betydeligt mere informativ. Det meget store arbejde er udført af Kurt Stegger, som foreningen skylder en meget stor tak for dette arbejde, og i øvrigt for alt det andet arbejde han gør for os. Hjemmesiden kan læses på Internettet (se ovenfor). Bemærk den meget fine forside med kort over sognene. Overskriften står på baggrund af et udsnit af vinterhimlen en sen eftermiddag ved Sjørup sø. Man bør benytte sig af de mange links som hjemmesiden henviser til, og i øvrigt holde sig ajour om nyheder m.v. fra arkivet, f.eks hvornår bl. a. Lerkenfelds skifteprotokoller (ca. 2500 sider) er lagt på nettet. Ligeledes fortæller hjemmesiden også lidt af foreningens historie for dem, der måtte være interesseret heri. Det kunne jo inspirere til at tegne et medlemskab. Det er billigt, og man støtter en god sag i lokalsamfundet.


"ÅBEN SKOLE"

Vestrup Skole holder igen et af skolens populære arrangementer "Åben Skole", nemlig onsdag den 7. februar. Skolen har bedt om, at arkivet måtte være åbent denne aften kl. 19-21, og det må det særdeles gerne. Bestyrelsen vil være til stede, og hjælpe gæsterne med de spørgsmål, de måtte stille. Der vil blive mulighed for at tegne et medlemskab, og der vil være mulighed for at aflevere arkivalier, som man vil overdrage til eller udlåne til arkivet. I 2006 havde vi 55 gæster ved det første arrangement. Og vi byder forældre og elever hjertelig velkommen igen.


JULEMØDET 2006

Her gav Per Bisgaard, Aalestrup, en glimrende og velopbygget orientering om kulturlivet i Vesthimmerlands kommune. PB indledte med at fortælle om sig selv og sin vej til kommunalpolitik, borgmesterjob og nu opgaven som kulturudvalgsformand. Herefter talte han om de enkelte arkiver og forskellige museer i kommunen for så til slut at fortælle om sit syn på kulturen, og hvorfor han ser kulturen som en vigtig del af hverdag og samfund. PB slog til lyd for, at arkiverne indtil videre fortsætter som vi kender dem i dag. Når kulturudvalget får "styr på tingene" vil udvalget gå i dialog med arkiverne om fremtiden. PB venter, at arkiverne vil være mere "åbne" og i langt højere grad må samarbejde. Dette er nødvendigt for at offentlige midler, der skal tilføres vil række længst muligt ud i kommunen.

Desværre havde mødet skuffende lille tilslutning. Hvorfor mon der kun var 16 tilhørere inkl. bestyrelsen? Det kan gøres bedre næste gang.

2006

SMÅT, MEN GODT....

Bestyrelsen var på en vellykket studietur til Lokalhistorisk Arkiv i Biersted og Sognegruppen på Øland den 26. aug. Vi sluttede med fællesspisning på Restaurant Klim Bjerg, bemærk for egen regning!


Spar Nord har efter ansøgning givet foreningen en gave på 3.000 kr. Hjertelig tak!


Årsskriftet 2006 indeholder bl. a. Niels Ole Ladefogeds foredrag: Løgstørbanens historie. Skriftet kan købes på arkivet for 30 kr. Læs om vort bogsalg på hjemmesiden.


Der har i 2006 været et stigende antal henvendelser til arkivet i forbindelse med slægtsforskning, men da alle kirkebøger til og med 1898 nu er lagt på nettet, får flere mulighed for selv at kunne søge disse oplysninger.


GV-Arkiv, et registreringsprogram for arkiver udarbejdet af Kurt Stegger, er nu i brug i 20 arkiver.


KONTINGENTOPKRÆVNING

Nyhedsbrevet er vanen tro vedlagt indbetalingskort vedrørende kontingent for 2007. Kontingentet er uforandret i forhold til tidligere år. Kassereren beder venligst om, at kontingentet indbetales senest 1. marts 2007.

Nytårsbrevet, der også er den lovmæssige indkaldelse til generalforsamlingen, udsendes til samtlige medlemmer, og med de venligste hilsner fra

BestyrelsenBøger af Krista Louise Jørgensen m.m.  26/11

Arkivet ligger inde med restoplag af en del bøger af forfatteren Krista Louise Jørgensen, som er opvokset i distriktet. De sælges ved henvendelse til arkivleder Thomas Dige. Brug kontakt-formularen eller ring på 5852 0834.

Du kan finde flere oplysninger om de fleste af bøgerne ved at søge på forfatterens navn på www.bibliotek.dk.

Titel, evt. undertitel og pris:

Bedstefars gård. Kr. 120,-

Rundt om Sørine. Kr. 130,-

Sol over stråtaget. Kr. 25,-

Almindelige mænd findes ikke. En græsrodskrønike om et højskoleopholds betydning. Kr. 115,-

Husmandsfolk. En roman om livet på landet for nu 75 år siden. Om bondekultur og krisen i trediverne. Om fattigdom og livsværdier. Kr. 50,-

Løbesod og diamanter. Dagbogsroman om at blive gammel. Kr. 120,-

Anes sidste skilderier. Kr. 150,-

Desuden minder vi om, at man stadig kan få Hans Gjedsteds bog Et par sokkelsten til Gislum og Vognsild sognes historie for kr. 125,-. Du kan se en præsentation af bogen her.

Årsskrift 2005 på hjemmesiden 31/8

Årsskriftets Vestrup-artikel om en af landets ældste barbermaskiner kan nu læses her på hjemmesiden.

Ingen kirkebøger på hjemmesiden

Vi har besluttet at henvise til ArkivalierOnline, hvor kirkebøgerne er lovet færdige inden årets udgang. Derimod kommer de scannede mikrokort af skifteprotokollerne her på siden i løbet af en måned eller ti.

Referat af generalforsamling 27/3

Foreningen afholdt ordinær generalforsamling i "Kernehuset" 27. marts 2006 kl. 19,30.

Generalforsamlingen havde 10 deltagere.

Svenning Jensen bød velkommen.

Kurt Stegger valgtes til dirigent og Martha Andersen til referent.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet.

I sin beretning omtalte formanden bestyrelsens besøg på Kommunearkivet i ø. Hornum. Bestyrelsens deltagelse i afskedsreceptioner for Kurt Stegger og Mona Jensen. Udgivelsen af Årssskrift 2005 med artikel af Kurt Stegger: Barbermaskinen fra Vestrup. Omtalte endvidere de afholdte møder vedrørende arkivernes fremtid efter kommunesammenlægningen. Der foreligger ikke endnu noget konkret om denne fremtid, men der skal afholdes møde med det nyvalgte kulturudvalg for Vesthimmerlands kommune. Omtalte foreningens årlige julearrangement, der ikke havde nogen særlig stor tilslutning. Lærer Niels Ole Ladefoged, Nørager, holdt her et glimrende foredrag om Løgstørbanens historie. Aftenen sluttede, traditionen tro, med gløgg og æbleskiver. Formanden omtalte tillige et vellykket arrangement den 1. februar 2006, åben skole, og hvor der var åbent hus på arkivet med 40-50 besøgende. Til slut rettede formanden en stor tak til Kurt Stegger, der nu forlader bestyrelsen, for mange års stort arbejde for arkivet, og takkede for, at han fortsætter med EDB-arbejde for arkivet.

Takkede tillige Stegger og arkivlederen for det store arbejde med oprydning på arkivet i sommerens løb.

I tilknytning til beretningen orienterede Kurt Stegger om ændringer på og med hjemmesiden. Oplyste at der til dato har været 2136 "besøg" på hjemmesiden vedrørende Hans Gjedsteds bog. Endelig nævnte KS muligheden for at folketællingslister og kirkebøger kan komme på nettet.

Arkivlederen supplerede beretningen med forskelligt vedrørende arkivet. Arkivlederen har været på kursus i Randers. Nævnte møderækken om arkivernes fremtid efter 2007. Ansøgt Østrup Fonden og Spar Nord om tilskud til ekstra EDB-udstyr

Omtalte Kurt Steggers fremtidige arbejde for arkivet.

Nye aktiviteter for arkivet kunne f. eks. være fotografering af gravsteder. Nævnte mulighederne for nye lokaler.

Beretningen eenstemmigt godkendt.

Kasserer Erik B. Christensen gennemgik det reviderede regnskab. Driftsregnskabet udviser et underskud på 3.168 kr. og status balancerer med 13.435 kr. svarende til foreningens egenkapital.

Regnskabet eenstemmigt godkendt

Kontingent blev fastsat uændret. Foreningen har 67 medlemmer.

Bestyrelsesvalg: Formand Svenning Jensen ønskede ikke at modtage genvalg. Kurt Stegger modtog heller ikke genvalg, idet han nu er flyttet til Hadsund. (Jfr. ovenfor om KS's fortsatte tilknytning til arkivet.) Nyvalgt til bestyrelsen blev Leo Nørgaard, Nygade 3, Østrup og Niels Andersen, Svoldrupvej 139, Vestrup.

Suppleanter til bestyrelsen er fortsat Lis Rytter Hansen og Erik Aagesen.

Til revisor genvalgtes Villy Lemvigh, Aars, med Inger Marie Kristensen som suppleant.

Der var ingen indkomne forslag.

Generalforsamlingen hævet kl. 20,50.

Ref. Thomas Dige

Nyt link

Chris Fleng, som er barnebarn af lærer J.P. Wammen, hvis notater i embedsbogen fra Gislum Skole blev bragt i forrige årsskrift, har gjort os opmærksom på, at han er i gang med at lægge morfaderens forskellige optegnelser på nettet. Vi lægger et link til Flengs slægtsside under Websteder og nyhedsgrupper, men du kan også bruge dette.

Top

Problemer med hjemmesiden

Enkelte brugere har meddelt, at de ikke kan navigere på webstedet, fordi ikke alle elementer på startsiden bliver vist. Årsagen har vist sig at være, at brugerne ikke havde Java installeret. Problemet er nu løst ved fjerne de funktioner på denne hjemmeside, der krævede Java.

Hvis du oplever problemer med at bruge hjemmesiden (og kan læse dette!!), bedes du give os besked om det pr. mail. Det vil være en hjælp for os, hvis du fortæller hvilket styresystem og hvilken browser, du bruger (incl. version/opdateringer).

Hvis problemerne medfører, at du ikke kan downloade filer, kan du eventuelt pr. mail bede om at få det ønskede tilsendt som vedhæftet fil.

Nytårsbrev

Aars, den 27. januar 2006.

Til medlemmerne af Lokalhistorisk Forening!

Dette brev er foreningens årlige nyhedsbrev til medlemmerne, og det indledes med et forsinket: Godt Nytår!

2005 har været et stille år for både forening og arkiv, men det er ikke ensbetydende med et hensovende aktivitetsniveau. Bestyrelsen har holdt 6 møder, deltaget i 2 receptioner, været på et vellykket besøg på arkivet i Ø. Hornum, der er arkiv for hele Støvring kommune, og været med på en vellykket udflugt til egnsarkivet i Thorup ved Dronninglund sammen med foreningsbestyrelserne fra arkiverne i Aars kommune. Begge disse besøg var i øvrigt tilrettelagt af Kurt Stegger, der nu er bosiddende i Hadsund.

Arkivlederen har deltaget i et 2-dages kursus i Randers vedrørende registrering m.v. af arkivalier. Dette kursus var arrangeret af SLA. Arkivet har endnu en del ikke-registrerede arkivalier, men der er alene i 2005 brugt ca. 55 timer på dette arbejde, så der er "gang i det". Alle indgåede arkivalier er der ført indkomstjournal på.

Det årlige julearrangement havde desværre ikke den store tilslutning, måske den mindste nogensinde. Vi havde i år valgt bare at annoncere arrangementet i Aars Avis i håb om, at en del ikke-medlemmer ville møde op, men denne effekt udeblev helt. Foredraget og lysbilledserien om Løgstørbanens historie var ellers fantastisk godt og jo meget aktuelt, nu hvor banens sidste spor forsvinder.

Årsskriftet 2005 udkom umiddelbart før jul, og indeholder en spændende artikel: Barbermaskinen fra Vestrup, skrevet af Kurt Stegger. Igen et smukt årsskrift fra arkiverne i Aars kommune. Ekstra eksemplarer kan købes på arkivet eller ved henvendelse til kassereren, pris 25 kr.

I forbindelse med Strukturreformens gennemførelse pr. januar 2007 forventes der at ville ske ændringer for de lokalhistoriske arkiver i den nye Vesthimmerlands kommune. Foreningen har deltaget i 4 møder med alle eksisterende arkiver i de 4 kommuner, der sammenlægges. Her har man udarbejdet et fælles oplæg til Kulturforvaltningen i den nye storkommune.

Foruden denne orientering om stort og småt i "det lille rigsarkiv" i årets løb, er nytårsbrevet også den lovmæssige indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 27. marts 2006 kl. 19,30 i arkivlokalerne, Kernehuset, Vestrupvej 15. Dagsorden iflg. vedtægterne. For det andet er brevet vedlagt kontingentopkrævning for 2006. Kontingentet er uforandret i forhold til tidligere år. Kassereren beder venligst om, at kontingent indbetales senest 1. marts 2006.

I håb om, at vi også i år kan forvente medlemmernes opbakning til foreningens virke, sender vi

de venligste hilsner.

Bestyrelsen

2005

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen har holdt konstituerende møde 1. april 2005. Resultatet af konstitueringen fremgår af siden Bestyrelsen. Jens Krogh blev budt velkommen som nyt bestyrelsesmedlem og som næstformand. 

Thomas Dige blev budt velkommen som ny arkivleder. Thomas lagde op til en gradvis start, hvor første trin er at blive sat ind i registreringsarbejdet i samarbejde med Mona Jensen. Desuden søger vi Thomas optaget på næste runde af SLA's uddannelse af arkivmedarbejdere.

Bestyrelsen ønsker at aflægge studiebesøg på arkivet i Øster Hornum, der dækker hele Støvring Kommune. Kurt Stegger laver nærmere aftale.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen blev afviklet med overraskende stor deltagelse fra medlemmernes side, og det blev en særdeles hyggelig aften.

Forsamlingen var tilfreds med aktivitetsniveauet. Der var forespørgsel om fortsættelse/udbygning af kurser inden for slægtsforskning (Leif Kristensen) og om bemandingen af arkivlederposten (Villy Blok Lemvigh). Begge tages op i den nye bestyrelse på første møde fredag 1/4, hvor konstituering også foretages.

Forsamlingen var også tilfreds med det pæne økonomiske resultat. Kontingentet blev derfor fastsat uændret for 2006.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Jens Krogh, og både Erik B. Christensen og Martha Andersen tager endnu en periode. Erik Aagesen takkes for indsatsen, men har bedt om en pause. Suppleanter blev Lis Rytter Hansen og Erik Aagesen. Villy Blok Lemvigh blev revisor, og Inger Marie Kristensen blev revisorsuppleant.

Svenning Jensen rundede generalforsamlingen af med et løfte om, at de gode takter i foreningens arbejde vil blive ført videre.

Generalforsamling 8/3

Husk generalforsamlingen tirsdag 8/3 kl. 19.30 i arkivet. Der er udstillet et par medlemsbidrag fra Østrup og Kællingtand.

Nytårshilsen 2005

Et nytårsbrev er på vej til medlemmerne sammen med kontingentopkrævningen for 2005. 

Siden det hyggelige julearrangement med Thomas Dige er årsskriftet delt ud. Vores bidrag kommer i år fra det flittigste medlem, Hans Gjedsted, som også har en fortsættelse af "Sokkelstenene" på vej. I årsskriftet beretter han om Østrup under Besættelsen 1940-45, altså erindringer fra drengeårene. Denne artikel vil senere blive lagt ud på siden Vores lokale historie.

Om julearrangementet skal det i øvrigt siges, at foredraget handlede mere om munke og nonner, end annonceringen lagde op til. Vi fik en gennemgang af de danske klostres historie og livet i de forskellige munke- og nonneordener. Stor tak til Thomas og til bestyrelsens traditionelle hjælpere ved arrangementerne.

2004

Julehyggeaften

Fredag 26/11 kl. 19 er der gløgg og æbleskiver til alle medlemmer, der møder op i arkivet. Vi vover pelsen med en fredag, som stort set ikke bruges til foreningsarrangementer.

I løbet af aftenen bliver der lejlighed til at høre Thomas Dige fortælle om

 Klosterliv i Danmark

Thomas var sammen med sin viv forstanderpar på Slagelse Kloster, før de indledte deres otium i Aars, og beretningen handler nok ikke ret meget om munke og nonner.

Måske kan vi samme aften præsentere årsskriftet 2004, som igen er et fælles skrift for Aars Kommunes lokalhistoriske arkiver.

Ny indgang

Arkivet har fået ny indgang. Der er bygget ny, udvendig kældertrappe på nordsiden af huset. Den er ikke nær så stejl, som den indvendige trappe, og den er meget bekvem at bruge. Der mangler dog endnu et gelænder.

ændringen er gennemført i forbindelse med etablering af nødvendige redningsåbninger i kælderrummene. Det "allerhelligste", selve arkivrummet, har også fået et større vindue.

Skolejubilæet

Foreningen sendte en hilsen til Vestrup Skoles 40 års fødselsdag i form af et klassesæt af "Sokkelstenene" og et løfte om et tilsvarende sæt af næste bind, der så småt er på vej.

Skolen har lånt billeder m.m. til forberedelse af festlighederne. De to ældste klasser har udarbejdet et festskrift, som snart vil kunne ses på skolens hjemmeside www.vestrupskole.dk. Det kommer selvfølgelig også i arkivet hos os.

Generalforsamling

Denne blev afviklet 16/3 i god ro og orden. Ingen trængsel i lokalet, ingen dramatiske episoder, og der er ikke brugt mange ressourcer på valgkampen.

Erik Aagesen aflagde beretning, fordi formanden var fraværende p.g.a. sygdom. Det har været et ret stille år, hvor aktiviteten mest har vist sig som publikationer til medlemmerne. Det traditionelle julearrangement var godt besøgt, og der har været positive tilbagemeldinger på skrifterne. Foreningens bidrag til det fælles årsskrift, "Gislum Skoles Degne" vil senere blive tilgængelig her på hjemmesiden.

Forberedelserne til næste årsskrift er i gang, og der er gode muligheder for, at der kommer murværk oven på Sokkelstenene i løbet af 2004.

Til bestyrelsen genvalgtes Svenning Jensen og Kurt Stegger, og som 1. suppleant nyvalgtes Thomas Dige. Jens Krogh blev 2. suppleant.

Jens Krogh genvalgtes som revisor. Villy Lemvigh blev revisorsuppleant.

Erik Bay Christensen forelagde regnskabet, der udviste et overskud på ca. 7500 kr. Foreningen er gældfri, når de udestående fordringer er afviklet. Vi har nu ca. 70 medlemmer.

Kontingentet for 2005 blev fastsat uændret.

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne blev vedtaget. Det gik ud på, at generalforsamlingen fremover indkaldes ved skriftlig henvendelse til samtlige medlemmer i januar måned. Dette er blevet nødvendigt, efter at foreningsbladet HWA-NYT ophørte.

Ny indgang

Hullet er gravet til den nye trappe nord for Kernehuset. Byggearbejdet, der jo også omfatter en indvendig dør og en redningsåbning i det inderste arkivrum, kan betyde, at arkivet er lukket i en periode. Ring til bestyrelsen i forvejen, hvis du vil undgå at køre forgæves.

Begynderkursus i slægtsforskning

12 deltagere følges for tiden ad ind i den gotiske håndskrifts krinkelkroge. Tænk, at man kan lære det via Internet. Vi  bruger det lærte til at granske folketællinger og kirkebøger. Og det tager den tid, det tager.

Ny indgang

Arkivlokalerne er blevet kasseret som opholdsrum af brandkommissionen, fordi der ikke var redningsåbninger i den krævede størrelse.

Dette rettes der snart op på, idet der bl.a. laves en udvendig kældertrappe. Den bliver ikke nær så stejl, som den nuværende indvendige trappe. Så nu bliver det lettere at besøge arkivet.

Besøget på Nutidsmuseet 11/2 måtte desværre aflyses på grund af for få tilmeldinger.

2003

Det fælles årsskrift er uddelt til medlemmerne lige før jul. Ud over vores eget bidrag om Gislum Skoles Degne indeholdt skriftet:

- en artikel af Thorkild Nielsen, Aars, om stifteren af Gyldendals Bogforlag Søren (Jensen) Gyldendal, der stammer fra Giver

- artiklen "Lidt om at være dreng i Bandsholm 1922-36" af Søren Grove Poulsen, Haubro

- artiklen "Min tid i kommunalpolitik" af Harry Nielsen, Hornum

Vores forarbejde til næste årsskrift er i gang. Det er temmelig sikkert, at det kommer til at indeholde beretningen om fundet i Vestrup af en af Danmarks ældste og flotteste barbermaskiner.

Der er også sat forberedelser i gang til markering af 60-året for afslutning af den tyske besættelse af Danmark i 2005.

Det ville heller ikke undre bestyrelsen, om der i 2004 skulle blive lagt et par sten oven på "Sokkelstenene" til sognenes historie.

-----------------------

Arkivet var tæt befolket 18. november til det årlige "gløgg og æbleskive-arrangement". Der var både kendte og nye ansigter, hvor man kunne læse reaktionerne på Svenning Jensens causeri om historier bag forskellige stednavne, fortrinsvis i Himmerland. Jo, den stille humor havde en god aften, og vi blev alle lidt klogere.

Snakken gik livligt til traktementet, og der kom flere gode ideer frem til kommende aktiviteter, både til internt brug og til studiebesøg. Nogle af deltagerne havde medbragt nye bidrag til samlingerne.

Bestyrelsen har fået forslag om at se nærmere på fattigvæsenet i de to sogne fra 1800 og fremefter, og der ligger en invitation til besøg i det meget aktive arkiv i Thorup i Dronninglund Kommune. Der er megen inspiration at hente. Også Vestrup Skoles 40 års fødselsdag til foråret kalder på opmærksomheden.

Foreningen er fra i år med i samarbejdet med de øvrige Lokalhistoriske foreninger i Aars Kommune om udgivelsen af et fælles årsskrift, der udkommer sidst i november. I år består vores bidrag i J.P. Wammens gennemgang af listen over lærere ved Gislum skole.

--------------------

Husk, at "Et par sokkelsten" er en god gaveidé til venner og slægtninge med rødder i Gislum eller Vognsild.

--------------------

Det er nogen tid siden, at foreningen har tilbudt kursus i slægtsforskning. Vi er interesseret i at høre, om der er interesse for et absolut begynderkursus, hvor man - næsten gratis - kunne snuse til emnet. Kurset kunne evt. ligge i arkivets åbningstid.

Det er stadig muligt at give udtryk for interesse for kurset.

Medlemsbrev 10/03

Sidste år måtte vi aflyse det sædvanlige arrangement før jul, men i år svigter vi ikke traditionen.

Vi har overtalt vores formand, Svenning Jensen, til at lade os høre sin meget roste fortælling om

Historier bag stednavne i Vesthimmerland

tirsdag 18. november kl. 19.00 i arkivet

Arrangementet indeholder også det sædvanlige traktement - gløgg og æbleskiver - og det er gratis.

Nye medlemmer kan deltage. Resten af 2003 er gratis. Kender du nogen, som måske?

--------------------

Foreningen var godt i gang med at offentliggøre Jesper Stigsens erindringer i Hwa-Nyt, da bladet ophørte med at udkomme. Vi beklager, at det gik, som det gik. Men heller ingen af os kunne påtage os arbejdet med at føre bladet videre, selv om vi kunne se, at vi ville komme til at savne dette talerør til alle husstande i vores område. Vi har i stedet lagt erindringerne på vores hjemmeside, men da ikke alle medlemmer er på nettet, har vi også trykt dem. De er vedlagt dette medlemsbrev.

2002

Foreningen afholder begynderkursus i brugen af registreringsprogrammet GV-ARKIV, som også anvendes af 12 andre arkiver, lørdag 15. november på Vestrup Skole. GV står for Gislum-Vognsild.

Der er plads til lokale deltagere, som vil give arkivet en håndsrækning ved computeren.

------------------------

Forfatteren til vores første bog er en produktiv herre. Efter vores "Sokkelsten" har Hans Gjedsted hos Aalborg Stadsarkiv udgivet bogen "Aalborgs møller i 1600-årene".

Bogen behandler møllernes historie ud fra en lang række hidtil utrykte kilder, og den giver både det generelle og det detaljerede billede af mølleriets vilkår. Den sætter møllerne ind i en samfundsmæssig sammenhæng, og den går tæt på en enkelt af møller-familiernes hverdag, som den har sat sig spor i arkiverne.

68 s./Pris: kr. xx,xx/Oplag: 300 stk. (så det er nok en god idé at være tidligt ude, hvis man vil sikre sig et eksemplar!).Top