Seneste nyheder

Referat af generalforsamling 23. marts 2017 i Minihal Vestrup

Formanden bød velkommen og startede med det første punkt ifølge foreningens vedtægter, Valg af dirigent. Valgt blev Orla Andersen, der myndigt dirigerede generalforsamlingen efter vedtægterne. Dirigenten overlod derefter ordet til formanden, Birthe Sylvester Olesen, der så kom med sin beretning.

Formandens beretning:
Foreningens har nu 67 medlemmer fordelt på 29 enkeltpersoner og 19 husstande.

Birthe nævnte vores udflugt til Hessel Herregård den 17. august samt spisning bagefter på Marinaen i Hvalpsund. Turen var godt arrangeret af næstformanden Niels Jørgen Jensen.

Den 29. august blev der fejret foreningens 25 års jubilæum i arkivet, hvor foreningen fik en del gaver og arkivalier. Der var ca. 30 personer med til fejringen, hvor Kurt Stegger blev hædret som æresmedlem. Kurt oprettede arkivet og har stadig styr på vores registreringssystem for modtagne arkivalier. Formanden udtrykte også en stor tak til Kurt for at hjælpe med vores jubilæumsskrift.

Formanden nævnte også vores indlæg i årsskriftet for lokalforeningerne i Vesthimmerlands Kommune. Det handlede i år om Østrup Dørfabrik og var udfærdiget af Orla Kragh Jensen. En stor tak til ham for det. Arkivlederen var med til at fotografere nogle af de tidligere maskiner fra Dørfabrikken, der nu står hos et firma i Ravnkilde. En tak fra formanden for det og årsskriftet til arkivlederen, Leif Kristensen.

Juleafslutningen den 24. nov.2016 blev holdt i Vognsild Klubhus sammen med Vognsild-Østrup Pensionistforening. Foredragsholder var tidligere lærer fra Nørager Niels O. Ladefoged. Han fortalte meget levende om kongefamiliens sommerhus i Trend og om deres ophold dér. Desværre var der udover bestyrelsen i Lokalhistorisk Forening og deres ægtefæller ikke ret mange andre tilhørere.

Foreningen har søgt og modtaget 2.395,00 kroner fra Fonden i Sparekassen Himmerland. Pengene er brugt til en ny laserfarveprinter til arkivet.

Kirsten og Birthe har fået et kursus i registrering. De blev undervist af Kurt Stegger, der har lavet systemet. Arkivlederen så over skulderen af dem for at genopfriske registreringen.

Formanden og arkivlederen har deltaget i et forløb på Års Bibliotek, hvor der blev et valgfag i Seniorliv 2017. Biblioteket havde stillet lokale og internetforbindelse til rådighed for os. Vi var der sammen med to andre lokale foreninger. Valgfaget blev lavet for at alle foreninger eventuelt kunne få nogle flere medlemmer. Der kom dog kun to personer i alt, der ville høre lidt om os, så det var lidt af en ”fuser” for alle. Annonceringen af det kunne nok også gøres bedre?

Formanden takkede til sidst sin bestyrelse og deres nærmeste for et godt samarbejde i årets løb. Formandens beretning blev herefter godkendt af generalforsamlingen.

Arkivlederens beretning:
Arkivlederen, Leif Kristensen, startede med at fortælle om besøgene på og henvendelserne til arkivet via e-mails.

Louise Poulsen fra Thy sendte først en mail med et billede af et hus fra Østrup med en hvid streg på. Der var også en kvinde i døren, men umiddelbart kunne arkivlederen ikke huske/kende hverken huset eller kvinden. Det var en af Louises Aner. Derefter skrev vi frem og tilbage om huset og adressen måske var på Valkyrievej, Østrup.
Ingen huse ser sådan ud i dag, så Louise sendte endnu flere billeder til arkivet. Deriblandt var der også en baneformand, der havde arbejdet på Østrup Station. Der var også en formand for El-bestyrelsen i Østrup. Vi enedes å om at mødes på arkivet, så der kunne søges i arkivalierne. Det var ikke meget, vi fandt dér. Der blev også nævnt en, der hed Stenberg. Straks troede arkivlederen, at det var fra gården ved siden af kroen, men det viste sig senere, at det ikke passede.
Senere blev der nævnt navnet ”Osholm”. Da vi så i beretningen fra Dørfabrikken havde fået et billede af Osholm, der har arbejdet dér, sendtes en kopi til Louise. Lidt efter kontaktedes Hanne Vestergaard, da Osholm er hendes slægtning. Så blev forbindelsen skabt, og Louise har besøgt Hanne og Alex, og de fået mange ting på plads om deres slægtninge. De er jo i slægt med hinanden!

En udløber af dette blev også, at arkivlederen troede, at huset muligvis var det hvide lige over banen, som en anden banearbejder, Elmer Larsen, har boet i, men det viste sig jo, at huset lå på Valkyrievej 18. Hanne og Alex’ hus. Huset var tidligere et rødt hus med en hvid stribe hele vejen rundt. Der er senere blev sat en ny sten udenom, og det kunne Hanne jo tydeligt huske, da hun jo er opfostret i huset.

En anden udløber blev også, at arkivlederen ville fotografere Elmers hvide hus, og bagefter sende det til Louise pr. mail. Så kom ejeren af huset, Etna Svendsen frem og blev overtalt til eventuelt at give Arkivet nogle gamle billeder, som hun havde. Det måtte arkivlederen så køre efter et par gange, inden hun var helt klar til at aflevere dem. Hun viste også sit skøde på huset frem, men det kunne arkivet ikke få en kopi af endnu.

Bjørn Arne Skinnerup har tidligere afleveret CD'er med sin slægt på i arkivlederens private postkasse.
I 2016 kom der pludselig et brev fra en advokat om, at han var død, og at arkivet måtte arve hans slægtsbeskrivelser, da han har boet tidligere i Gislum Sogn. Betingelserne var dog for at få disse, at de nulevende ikke måtte offentliggøres før deres dødsfald. Det er en ret normal betingelse fra givere for at beskytte efterlevende. Det skal selvfølgelig efterleves, så indtil videre har arkivlederen dem til gennemsyn, så vi ikke ”kommer galt afsted”! (Ikke noget med en ”kvindeting” her!).

Bjørns datter har skrevet til arkivet og fortalt, at der var kommet en forbi hende og har fået materialet. Det var arkivlederen i Ulbjerg! Så er det jo spændende om vores arkiv senere får en kopi af det? Godt vi allerede har fået noget. Måske fordi arkivlederen har Bjørn på sit slægtsprogram, der hedder: www.geni.com.

Arkivlederen nævnte, at der var taget nogle gamle billeder med til generalforsamlingen for at få de lidt ældre medlemmer til at fortælle os om nogle navne på dem, der var på de gamle billeder. Det blev dog foreslået, at de først blev fremvist på skærmen under punktet Eventuelt. Det samtykkede den gode dirigent så i, og arkivlederens beretning blev herefter godkendt.

Regnskabet:
Kassereren, Birthe Olsen fremlagde regnskabet.
Medlemskontingenterne og sponsorgaver udgør tilsammen: 9.595,00 kr.
Udgifterne, EDB, Annoncer, Møder/gaver, kontingenter og kontorartikler udgør i alt: 11.409,58 kr.
Underskud herefter: 1.814,56 kr.
Da beholdningen endnu er på: 23.113,41 kr.
har foreningen stadig noget at gøre med, men flere medlemmer kunne godt ønskes.
Regnskabet blev godkendt

Valg af bestyrelse:
På valg var næstformanden, Niels Jørgen Jensen, og bestyrelsesmedlem Bent Busk Kristensen.
Niels Jørgen og Bent blev genvalgt.
Jens Krogh blev valgt som suppleant.
Inger Marie Kristensen blev genvalgt som revisor.

Eventuelt:
”Giv det videre”
Birthe opfordrede medlemmerne til at fortælle om deres opvækst m.v.
Gamle billeder vistes for generalforsamlingen med håb om at få nogle navne og steder opklaret. De vil indgå i et nationalt arkiv, som alle lokalarkiverne senere kan trække på.

Arkivlederen fremviste gamle billeder, som arkivet har modtaget løbende sammen med andre ting. Her var det skønt, at der var lidt ældre medlemmer til stede, så der blev sat mange navne på de forskellige billeder. Nu er der så noget at arbejde videre med for arkivet.

Nogle billeder var dog så gamle, at ingen kunne hjælpe os med navne. Alt i alt var det dog en god seance at udføre. Forhåbentligt kan den gentages senere.

Leif Kristensen - Arkivleder og referent.


Indkaldelse til generalforsamling 23. marts 2017 i Minihal Vestrup

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden

2. Valg af dirigent og referent

3. Formandens beretning, herunder arkivlederens beretning

4. Regnskab

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

-På valg er: Niels Jørgen og Bent

6. Valg af revisor og revisorsuppleant

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

I forbindelse med generalforsamlingen vises gamle billeder, som deltagerne
forhåbentlig både kan glæde sig over og forsyne med flere oplysninger.Nyhedsbrev i kort form

Nytårsbrevet er sendt ud sammen med Årsskrift 2016 og girokort for 2017. I lokalområderne omdeles årsskriftet af bestyrelsen. Medlemmer, der bor udenfor lokalområdet, har fået det tilsendt via Post Danmark.

Året, der gik:
Lokalarkivet havde 25 års jubilæum i 2016, og ca. 30 medlemmer mødte op for at fejre det. Det var en dejlig dag, hvor der blev serveret lidt til ganen. Se billeder herfra på Foreningens hjemmeside: www.detlillerigsarkiv.dk (dvs. længere nede!).
Der var også besøg af lederen af Lokalarkivet i Farsø, Bodil Nielsen samt af Egon Jensen fra Lokalhistoriske arkiver i Vesthimmerlands Kommune. Egon styrer bl.a. vores aflevering af historier fra lokalarkiverne til årsskriftet.

Æresmedlem: Tidligere skoleinspektør ved Vestrup skole, Kurt Stegger, blev udnævnt til æresmedlem i foreningen, da han har været den der startede den lokalhistoriske forening og arkivet i Vestrup. Kurt har også før i tiden fungeret som arkivleder. Derudover har Kurt Stegger lavet et program til arkivet (og andre arkiver), som vi kan registrere vore indkomne arkivalier i. Stor tak til Kurt Stegger.

Årsskriftet:
Foreningens bidrag til årsskriftet for de vesthimmerlandske arkiver er en fortælling om et tidligere firma i Østrup – nemlig Østrup Dørfabrik. Foreningen har været så heldig, at den sidste ejer af firmaet, Orla Kragh Jensen, har lavet en god fortælling med en del billeder fra ”gamle dage”. En meget stor tak til Orla for det. Han har nu også meldt sig som nyt medlem i vores arkiv. Velkommen Orla.

Året, der kommer:
Årsskriftet for 2017 vil, hvis det er muligt, komme til at handle om et andet firma i Østrup, da det handlede om Vognsild i de tidligere to år. (=Ligevægt!). Senere må vi se, om vi kan finde noget fra Gislum og/eller Nyrup.

Indkomne Arkivalier: Til jubilæet indgik der mange gamle billeder og regnskaber fra tidligere firmaer og foreninger. Det er arkivets folk meget glade for, og vi håber, at befolkningen fortsætter med at aflevere.

SMID IKKE NOGET VÆK – SEND DET PÅ ARKIVET I STEDET. VI BLIVER SÅ GLADE FOR DET!

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Fåtalligt fremmøde til fælles arrangement 24. november

Kun 17 fik glæde af N.O. Ladefogeds fine fortælling om kongefamilien og Trend. Traditionen tro var der også kaffe og æbleskiver på programmet til dette arrangement.


Trend 1


Trend 2


Trend 3Fælles arrangement

I samarbejde med Seniorklubben er det lykkedes at fortsætte traditionen med et førjuls-arrangement.

Vognsild Klubhus bliver 24. november kl. 19.00 rammen om en beretning om kongefamiliens tilknytning til Trend-området i kraft af folkegaven Jagthytten. Det er N.O. Ladefoged fra Nørager, der fortæller.


Jubilæum

Som tidligere omtalt fyldte Lokalhistorisk Forening 25 år d. 29. august 2016.

Det blev fejret med åbent hus i arkivet, som blev godt fyldt op af godt og vel 30 gæster fra nær og fjern. Naboarkiverne i Aars og Farsø var repræsenteret, og sammen med arkivets brugere, tidligere bestyrelsesmedlemmer med ægtefæller og andre bidragydere leverede de et gavebord, der sikrer bestyrelsens julefrokost flere år frem. Stor tak til giverne!!

Bestyrelsen med bagland diskede op med snacks, sandwiches og noget at skylle efter med. Der var god afsætning.

Bestyrelsen overraskede Kurt Stegger, som har været med i alle 25 år, med udnævnelse til æresmedlem, og han fik overrakt et diplom som bevis på hæderen samt en vingave.

Snakken gik lystigt, og det blev til et par hyggelige timers samvær hos fødselaren.

Bestyrelsen havde ladet udarbejde en folder i anledning af jubilæet. Dens tekst er gengivet nedenfor, men først kommer Leif Kristensens billedserie fra arrangementet.


gaester 1


gaester 2


gaester 3


gaester 4


gaester 5


gaester 6


gaester 7


gaester 8


gaester 9Jubilæumsfolder

25 års fødselsdag

Lokalarkivet i Vestrup med kælenavnet "Det lille Rigsarkiv" har 25 års fødselsdag 29. august 2016, og det skal ikke forbigås i tavshed.

Den store interesse for lokalhistorie i 80'erne gjorde det til en naturlig opgave for Kurt Stegger som ny skoleinspektør på Vestrup Skole fra 1989 at få oprettet et lokalarkiv - sådan som han allerede havde været med til det i Farstrup i den gamle Nibe Kommune.

Det ville have været nemmest at samle arkivarbejdet om et "kommunalt", museumsbaseret arkiv i Aars, men det passede ikke godt til princippet om, at arkivalier bør forblive så tæt som muligt på det miljø, hvor de er skabt, hvis de sikres tilstrækkeligt. Og det ville ikke opfylde ønsket om en lokal ressource for undervisningen, når der blev arbejdet med lokalhistoriske emner.

Derfor blev der lagt op til en løsning, der imødekom disse tanker og desuden passede med ønskerne om lokal bevarelse af kilder, både som lokalhistorie og som kilder til brug i slægtsforskning. Som geografisk ramme valgtes den tidligere Gislum-Vognsild Kommune, som omfattede de to sogne, der indtil 1970 havde været en enhed både kirkeligt og skolemæssigt. Vestrup Skole kunne stille et ubenyttet lokale til rådighed for arkivet.

Efter forberedelser i en arbejdsgruppe stiftedes Lokalhistorisk Forening for Gislum og Vognsild Sogne, der som en del af sit lokalhistoriske arbejde skulle drive det nye arkiv. Miljøet var klassisk: Vognsild (kirkeby) og Østrup (stationsby) + småbyer, Gislum (kirkeby) - og Aars/Farsø var meget langt væk. Der var stor opbakning og entusiasme fra bl.a. Erik Steen Christensen, Jørgen Nonbro, Martha Andersen, Svenning Jensen, Karsten Grønning, Jens Krogh, Frida Møller, Herdis Christensen, Hans Jensen, Margit Bigum og som nævnt Kurt Stegger.

Arbejdet begyndte før computernes tid, men arkivet har fulgt med tiden. Maskinparken er moderne, og foreningens hjemmeside, www.detlillerigsarkiv.dk, er ligefrem ved at være forældet. På den kan man finde en gratis bog af den kendte lokalhistoriker Hans Gjedsted, en gammel Østrup-dreng, der også er forfatter til forgængeren "Et par sokkelsten" og til et bidrag til årsskriftet om Østrup 1940-45. Som nævnt venter hjemmesiden på opgradering af udseendet. Naturligt nok er kontakter ad denne vej stilnet af, fordi mange oplysninger i tidens løb er blevet lettere tilgængelige andre steder på nettet.

Arkivets bidrag til årsskriftet (2004-15) - først i Aars Kommune, siden i Vesthimmerlands Kommune - kan også læses der. Interesserede opfordres til at besøge siden, hvor man - ud over at bladre i siderne med historisk indhold - både kan melde sig ind i foreningen og bestille dens udgivelser leveret til egen postkasse.

For mange arkivfolk ses digitaliseringen som både godt og skidt. Derfor benyttes denne lejlighed til en opfordring. Mange bevaringsværdige "dokumenter" går tabt, fordi de ikke værdsættes, når de kun findes som filer. Fotoalbum er snart en saga blot, protokollen i foreningernes bestyrelse findes kun elektronisk. Usb-stik og gamle cd'er lugter ikke gammelt, men deres historiske indhold skal også arkiveres!

I disse år har foreningen et svagt faldende medlemstal trods lavt kontingent. Der er derfor stor glæde over det gode samarbejde med Østrup/Vognsild Senior om fælles arrangementer. Der er også fin opbakning fra de lokale aviser i Aars og Farsø til omtale af aktiviteter og flot hjælp fra de lokale pengeinstitutter til annoncering og fra deres fonde til stærkt ønskede anskaffelser.

Flere af initiativtagerne har af mere eller mindre naturlige årsager takket af, men der har hidtil været afløsere parat til at tage over. Thomas Dige tog et langt træk som arkivleder, og flere burde sikkert nævnes. Skulle nogen være forbigået i farten, bedes det meddelt til bestyrelsen, som vil rette op på eventuelle forglemmelser og fadæser i Nytårsbrev 2017.

Bestyrelsen består i 2016 af Birthe Sylvester Olesen, Niels Jørgen Jensen, Bent Busk Christensen, Niels Andersen og Kirsten Havbro. Suppleanter er Jens Krogh og Leo Nørgaard. Leif Kristensen er arkivleder, og EDB-ansvarlig er Kurt Stegger.

På foreningens vegne


Birthe Sylvester Olesen25 års jubilæum

Foreningen og arkivet fylder 25 år i 2016, og det markeres med en lille reception 29. august.

Fra kl. 16 til kl. 18 byder foreningen på et lille glas og lidt mundgodt. Alle medlemmer, venner, interesserede, "forretningsforbindelser", kolleger og ligesindede er særdeles velkomne, og bestyrelsen glæder sig til stort rykind.Referat fra generalforsamling 17. marts 2016

1. Velkomst

Formand Birthe Olesen bød velkommen til alle.

2. Valg af dirigent og referent

Arkivlederen Leif Kristensen valgt.
Leif konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Derefter oplæstes generalforsamlingens dagsorden. Der kom ingen indvendinger til dette, hvorefter den blev vedtaget.

3. Formandens beretning

Birthe meddelte at foreningen nu har ca. 74 medlemmer.
Der er indkøbt en affugter til brug i arkivet, da der er fugtproblemer i kælderen.
Arkivet har i efteråret haft åbent på prøve torsdag aften for at få medlemmerne og andre gæster til at komme og se arkivets indhold – eventuelt aflevere/ låne arkivet billeder og andet materiale til arkivering/ kopiering. Der var kun besøg af to personer, så åbningen er nu indstillet igen.

Der blev via Borgerforeningen i Østrup arrangeret en rundvisning i byen. Vores medlem, Rita Toft Jensen, fortalte om de forskellige bygninger og deres tidligere ejere. Arkivlederen supplerede med lidt nyere oplysninger fra 50'erne og 60'erne. Der mødte ca. 50 voksne op samt deres børn, så det var succesfuldt.

Den 28. august 2015 var bestyrelsen med ægtefæller på besøg i Godthaab Hammerværk. Det blev arrangeret af arkivlederen Leif, da det er hans slægt, der i sin tid startede Hammerværket.
Formand Birthe opfordrede alle i forsamlingen til at se Værket, da især mændene var meget betaget af virksomheden, der i dag er museum – ledet og rundvist af en lokal forening, der virkelig har en god måde at fortælle om det fra de ”gamle” dage.
Efter rundvisningen sluttede turen af med at spise stegt flæsk med persillesovs i Restauranten i Vestre Bådehavn i Ålborg, herlig spise – og nok af det.

Foreningen arrangerede også sammen med Seniorklubben Vognsild–Østrup en aften i Vognsild Klubhus med Hans Simonsen, Aars som foredragsholder. Ikke så stort fremmøde den aften, men dog et interessant foredrag af Hans, der har været en del i berøring med håndbold i både Østrup og Vognsild. Hans har også været halbestyrer i Østermarkshallen i Aars.

Der blev holdt juleafslutning for bestyrelsen og ægtefællerne hos kassereren Niels og Elin i Vestrup. En hyggelig aften og god mad.

I foreningens del i Årsskriftet for Vesthimmerlands Kommunes Lokalarkiver har Kurt Stegger sammen med Niels Tollestrup (der skriver for andet år i træk) skrevet om gården ”Jørgensminde” og gravstenen i Vognsild, som tidligere ikke kunne læses, men som det ved præstens hjælp er lykkedes at tyde. Stenen gjaldt en forfader til præsten, Jari Tollestrup Jensen, og Niels Tollestrup.

Formanden udtrykte en stor tak til arkivlederen og Kurt Stegger for deres arbejde på arkivet. Birthe udtrykte også en stor tak til sin bestyrelse for et godt samarbejde fra alle.
Beretningen blev herefter godkendt.

Arkivlederens beretning

Arkivet blev via nettet forespurgt vedrørende om nogle slægtninge. Den første var: Flemming Birch, der søgte slægtninge fra Mejlstrup. Han fik svar på mailen. Den anden var: Esther Morre Pedersen, som søgte slægtninge fra Nøragergård. Hun blev høfligt henvist til Lokalarkivet i Nørager.

Arkivet er under forandring for tiden, da der bliver hængt billeder af gårde op på væggene.

Vi har en del ældre fotos, hvor vi ikke kender personerne. Forsamlingen blev opfordret til at besøge arkivet og eventuelt fortælle os, hvem der er på billederne. Rita tilbød at komme og hjælpe os efter aftale.

Formand, Birthe, vil fremover få lidt undervisning af Kurt Stegger i arkivets program, så der er mindst tre, der kender det.

Arkivlederen har klippet og klistret fra gamle aviser og lavet ca. 15 store mapper, der er lamineret og står på arkivet. Det er kun lykkedes, fordi Leos hustru, Mie, har gemt aviser ca. 20 år tilbage. En stor tak til Mie, der gerne vil fortsætte med Farsø Avis og Vesthimmerlands Avis til Arkivet.

Til dette års årsskrift har arkivlederen efter bestyrelsens opfordring henvendt sig til Orla Krag Jensen for at lave et oplæg fra ham om Østrup Dørfabrik. Det har Orla lovet at lave.

Arkivlederen har også kontaktet meddeler Kirsten Olsen, Østrup for at få lidt omtale af arkivets arbejde i Aars Avis. Vi enedes om, at der kommer et oplæg fra arkivlederen via Kirstens hjemmeside. Efter evt. redigering vil Kirsten så videresende det til avisen i Aars.

Skal vi have nyheder over på skolen i Minihallen, skal det afleveres på et USB – stik, da der ikke mere bruges plancher derovre. Det må vi så kigge på, om vi kan finde ud af at lave?

Arkivlederen fremlagde også en kort beskrivelse fra Kurt Stegger af dennes arbejde med arkivets registreringsprogram og hjemmeside. Den sidste er forældet og skal fornys.
Denne beretning blev også godkendt.

4. Regnskab

Kassereren, Niels Andersen fremlagde et fornemt regnskab med et lille overskud, trods faldende medlemstal.
Leif og Kurt havde brugt en del penge, oplyste kassereren. Leif har brugt en del til mapper, lim og lamineringspapir (de omtalte mapper). Kurt har måttet forny nogle maskiner efterhånden. Flere kommer muligvis senere.
Der er stadig en solid beholdning på foreningens konti.
Kontingentet til foreningen uændret.
Regnskabet blev godkendt.


5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Formand Birthe Olesen (genvalg)
Næstformand Leo Nørgaard (ikke genvalg)
Kasserer Niels Andersen (Ikke genvalg som kasserer)
2 suppleanter
1 revisor
1 revisorsuppleant

Forslag fra bestyrelsen: Kirsten Haubro

Valgt til bestyrelsen blev Birthe Olesen, Niels Andersen og Kirsten Haubro.

Suppleanter blev Jens Krogh og Leo Nørgaard

6. Valg af revisor

Inge Marie Kristensen blev genvalgt
Revisorsuppleant: Ingen

7. Indkomne forslag

Ingen.

8. Eventuelt

Det blev foreslået, at vi ved rundvisninger eventuelt brugte en megafon, så alle kunne høre, hvad der blev fortalt af os. Det må overvejes, hvis der kommer noget lignende senere.

Formanden gav også Leo en stor tak for hans arbejde som næstformand. Leo fik som påskønnelse et par flasker vin. Derefter kom kaffen og kagerne på bordet, og dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden og sluttede generalforsamlingen.

Sign. Leif Kristensen, dirigent og referent
Sign. Birthe Olesen, formandReferat fra generalforsamling 26. marts

1. Velkomst ved formanden

2. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslog Leo Nørgaard som dirigent og Kurt Stegger som referent. Der var ikke andre forslag.

3. Formandens beretning (Skriftlig udgave gengives her)

Midt på året overtog Leif Kristensen arbejdet som arkivleder og lettede derved trykket på Kurts skuldre. Kurt Stegger er stadig ansvarlig for EDB og hjemmeside, samt hjælper Leif på arkivet.

Vi har ca. 80 medlemmer.

Leif K. har deltaget i kursus vedr. arkivarbejde.

Leif har lavet en del mapper med Avis udklip, som vi har modtaget fra Mie Nørgård. Jeg ved at disse bliver læst meget når vi har vagt i arkivet.

Vi har været på en dejlig tur til Sundsøre Arkiv og sluttede med et besøg på Jenle med rundvisning og afsluttede med underholdning af Peter Abrahamsen. Turen var tilrette lagt af Elin og Niels, en hyggelig tur med kaffe og smørrebrød. Vi blev alle meget misundelige på deres lokaler i Sundsøre.

Kursus i slægtsforskning med 10 deltagere, men desværre kun 3 nye deltagere, så der bliver nok intet kursus i 2016. Vi har talt om at holde åben en torsdag aften hver måned i arkivet, hvor der så vil være mulighed for at få hjælp til slægtsforskning. Alle er selvfølgelig velkommen til at aflægge arkivet et besøg disse aftener.

Juleafslutning sammen med pensionistforeningen i Vognsild klubhus. En hyggelig aften med gløgg og æbleskiver. Vendelbo (kendt fra TV Nord) fortalte lidt om sit liv på landevejen, og vi kunne stille spørgsmål. Ca. 50 deltog.

Leif og jeg har deltaget i fællesmøder med de andre arkiver i Vesthimmerlands Kommune bl.a. vedr. Årsskrift og Arkivernes dag, som er 2. lørdag i november. Det er altid godt at høre, hvad der sker i de andre arkiver.

Årsskriftet 2014 handlede om Jørgensminde. Vi har talt om at arbejde videre med denne historie i 2015.

Der er sket en stor oprydning i arkivet, for at gøre det mere indbydende. Vi har bl.a. fået en kaffemaskine, så vi kan byde på kaffe til vores gæster. I må gerne kigge forbi og få en kop kaffe.

Sidst men ikke mindst en stor tak til Leif og Kurt for deres store arbejde i arkivet samt undervisning i slægtsforskning.

Der skal også lyde en stor tak til bestyrelsen og deres nærmeste for godt samarbejde.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

4. Orientering fra arkivet

Kurt berettede om skiftet af arkivleder og om sin periode som midlertidig arkivleder. Desuden kort om samarbejdet med Leif om arkivlederens opgaver. Sammen gennemfører de en gennemgang af arkivets indhold og dettes registrering. Samarbejdet fortsætter indtil registreringen er à jour.

Kurt gjorde desuden kort rede for sin opgave med arkivets hjemmeside og efterlyste stof til den.

Han nævnte også sit arbejde med den nye udgave af registreringsprogrammet Gv-arkiv, som nu er klart til at blive installeret hos brugerne. Det vil ske i den nærmeste fremtid. Han bemærkede, at brugen af programmet i Jammerbugt Kommune i adskillige år har været ledsaget af en mulighed for at gøre arkivernes indhold tilgængeligt for alle via nettet. Måske kan dette også anvendes andre steder.

Derefter gennemgik Leif udførligt sine hidtidige opgaver som arkivleder, bl.a. deltagelse i kurser, besvarelse af forespørgsler, deltagelse i møder hos det lokale museum og i kommunalt regi. Specielt fremhævedes produktionen af mapper med avisudklip, der omtaler arkivets område eller personer, der stammer fra området. Mapperne bliver flittigt brugt, og de føres videre med god hjælp fra Mie Nørgaard. Leifs lokale oprindelse blev nævnt som et positivt udgangspunkt for arbejdet som arkivleder.

5. Regnskab

Niels Andersen forelagde regnskabet, der udviste et underskud på kr. 8529,04 og en formue på kr. 23094,33. Underskuddet er hovedsageligt begrundet i udskiftning af computere og relativt store udgifter til kurser hos SLA og LANA. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

6. Valg

Niels Jørgen Jensen og Bent Busk Christensen blev begge genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
Som suppleanter til bestyrelsen valgtes Jens Krogh og Kirsten Havbro.

Som revisor genvalgtes Inger Marie Kristensen og som revisorsuppleant genvalgtes Anders K. Kristensen.

7. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag

8. Eventuelt

Der var intet at drøfte under Eventuelt. 

Top